Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

 

  VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 59/TB-VKS-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 19 tháng 01 năm 2016

 

 

 

THÔNG BÁO

Lịch phân công dự triển khai công tác kiểm sát năm 2016

 

STT

ĐƠN VỊ

NGÀY TRIỂN KHAI

LÃNH ĐẠO

VĂN PHÒNG

LÁI XE

01

VKSND huyện Mỏ Cày Nam

22/01/2016 (13h30)

 

Viện trưởng

Nguyễn T. Thu Ngân

Bình

02

VKSND huyện Thạnh Phú

25/01/2016 (13h30)

Phó phòng 3 Hoàng Minh Hạnh

Bùi Văn Đằng

Cá nhân

03

VKSND Tp. Bến Tre

29/01/2015 (13h30)

Bùi Văn Đằng

Tự lực

04

VKSND huyện Giồng Trôm

20/01/2016 (13 giờ)

Phó Viện trưởng - Châu Văn Thơi

Bùi Văn Đằng

Bình

05

VKSND  huyện Ba Tri

26/01/2016 (13 giờ)

Nghĩa

06

VKSND huyện Châu Thành

22/01/2016 (08 giờ)

Phó Viện trưởng - Trần Văn Chí

Bùi Văn Đằng

Bình

07

VKSND huyện Bình Đại

25/01/2016  (08 giờ)

Không dự

Nghĩa

08

VKSND Mỏ Cày Bắc

22/01/2016 (13h30)

Phó Viện trưởng - Võ Minh Thưởng

Võ Văn Việt

Nghĩa

09

VKSND huyện Chợ Lách

22/01/2016 (15h30)

 

 

Nơi nhận:

 - Ban lãnh đạo viện; 

 - Viện KSND các huyện, Tp;

 - Văn phòng;   

 - Lưu: VT.         

                 TL.VIỆN TRƯỞNG

               CHÁNH VĂN PHÒNG

 

                         (đã ký)

  

                     Bùi Văn Đằng