Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

 

  VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 54/KH-VKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC KIỂM SÁT NĂM 2016


Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; là năm các cơ quan tư pháp triển khai thi hành nhiều đạo luật quan trọng về tư pháp, tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về cải cách tư pháp, về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

          Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng, Quốc hội và Ngành giao đúng theo tinh thần Nghị quyết số: 111/2015/QH13 của Quốc hội; Chỉ thị số: 01/CT-VKSTC ngày 25/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016; Nghị quyết số: 01-NQ/TU, ngày 01/12/2015 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 và Nghị quyết số: 15/NQ-HĐND ngày 04/12/2015 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tiếp tục xác định phương châm hoạt động năm 2016 là: “Dân chủ - Kỷ cương – Đoàn kết - Đổi mới - Chất lượng”. Vì vậy, toàn Ngành quyết tâm nổ lực phấn đấu, tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp sau:

I. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

1. Mục tiêu: “Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đảng, Nghị quyết Quốc hội và nhiệm vụ cải cách tư pháp đến năm 2020; Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 12/01/2016 triển khai thi hành Luật tổ chức VKSND năm 2014 và các đạo luật mới về tư pháp; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm; xây dựng Đảng, xây dựng Ngành vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới” và tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong năm 2016 là: “Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, khắc phục triệt để việc để xảy ra oan; tăng tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm”.

2. Chỉ tiêu phấn đấu:Viện kiểm sát 02 cấp phấn đấu thực hiện đạt toàn diện các chỉ tiêu của Quốc hội và của Ngành giao. Trong đó, chú ý một số chỉ tiêu trọng tâm sau:

          - Quản lý và kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; nâng cao tỷ lệ, đảm bảo thời hạn và chất lượng giải quyết. Phấn đấu không bỏ lọt tội phạm; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo đạt trên 91%; tỷ lệ số tố giác, tin báo quá hạn không quá 15%. Kiểm sát trực tiếp Cơ quan điều tra ít nhất 01 lần/năm.

- Không có số tạm giữ, tạm giam quá hạn.

- Kiểm sát chặt chẽ các vụ án hình sự ngay từ đầu; tỷ lệ trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng không quá 2,5%; tỷ lệ giải quyết án ở VKS đạt 100% và không có án bị hủy để điều tra hoặc xét xử lại có trách nhiệm của Viện kiểm sát.

          - Không để xảy ra việc đình chỉ điều tra bị can vì không phạm tội hoặc Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội.

          - Phối hợp liên ngành chọn trên 22% án điểm và 01 KSV/ 01 phiên tòa rút kinh nghiệm về hình sự, dân sự, hành chính... trong năm.

          - Nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị, kiến nghị về hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và hành chính. Kháng nghị các loại được Tòa án chấp nhận đạt tỷ lệ trên 85%.

  - Tăng cường công tác kiểm sát thi hành án, chú trọng việc kiểm sát phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành đạt 100%;

- Kiểm sát trực tiếp thi hành án treo và cải tạo không giam giữ đạt 100% số đơn vị cấp xã có án.

- Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát đạt trên 85% và không có đơn quá thời hạn giải quyết.

          - Thực hiện tốt công tác hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị và thông báo rút kinh nghiệm trong Ngành đầy đủ, kịp thời.

          - Tập trung làm tốt chính sách cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, công tác quản lý, giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức, trách nhiệm công vụ và tinh thần phục vụ nhân dân cho cán bộ, công chức trong đơn vị, đổi mới và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ, nội vụ trong Ngành; đề cao kỷ luật, phấn đấu không có cán bộ vi phạm bị xử lý hình sự hoặc bị kỷ luật.

          - Tiến hành kiểm tra toàn diện 100% đơn vị huyện; thanh tra nghiệp vụ ít nhất 25% số đơn vị trực thuộc.

          - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính cơ quan, phấn đấu đạt 100% văn bản không mật trình và 40% văn bản trao đổi dưới dạng điện tử.

          - Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong Ngành. Quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm tài sản và kinh phí được giao.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, chống oan sai và bỏ lọt tội phạm

1.1. Tăng cường công tác kiểm sát việc giải quyết các tố giác và tin báo về tội phạm, chú trọng mở rộng nguồn tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm. Quản lý đầy đủ, kịp thời tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra (CQĐT) trong việc thực hiện TTLT số 06/2013/BCA- BQP- BTC- BNNPTNT- VKSNDTC ngày 02/8/2013 về quản lý, giải quyết tin báo; thường xuyên nắm thông tin việc tiếp nhận tin báo của CQĐT, tiến hành phân loại kịp thời.

1.2. VKSND 02 cấp tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra; thực thi đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định để chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn đầu của tố tụng hình sự và bảo đảm hoạt động điều tra có căn cứ, đúng pháp luật. Kiên quyết không để xảy ra quá hạn tạm giữ, tạm giam; đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án do không phạm tội; đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự trái pháp luật dẫn đến bỏ lọt tội phạm hoặc để né tránh việc bồi thường; hạn chế đến mức thấp nhất án phải trả hồ sơ điều tra bổ sung, án kéo dài thời hạn giải quyết. Nâng cao chất lượng kiểm sát việc lập hồ sơ vụ án; truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

1.3. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; kiểm sát chặt chẽ các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng do cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị khởi tố; nâng cao chất lượng công tác phát hiện, xử lý án tham nhũng thuộc trách nhiệm của Ngành. 

1.4. Triển khai các giải pháp bảo đảm thực hiện tốt hơn nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; không để xảy ra trường hợp Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội hoặc bản án bị hủy để điều tra, xét xử lại có trách nhiệm của Viện kiểm sát; hạn chế tối đa trường hợp Tòa án xét xử khác quan điểm truy tố. Chủ động phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng, kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-VKSTC-VPT1 ngày 19/6/2008 của Viện trưởng VKSND tối cao, nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị, nhất là kháng nghị phúc thẩm hình sự ngang cấp. Tăng cường các biện pháp để kiểm sát chặt chẽ, toàn diện hoạt động xét xử, nghiên cứu kỹ các bản án, quyết định của Tòa án, kịp thời phát hiện vi phạm và kiên quyết kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục, bảo đảm hoạt động xét xử tuân thủ đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

1.5. Tập trung rà soát, kiểm tra và giải quyết dứt điểm những vụ án có dấu hiệu oan, không để kéo dài, gây bức xúc trong dư luận; tiến hành minh oan và kịp thời giải quyết việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát.

1.6.Quan tâm hơn nữa công tác quản lý, tổng hợp vi phạm, qua đó làm rõ nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm để kiến nghị các cơ quan hữu quan có biện pháp phòng ngừa.

1.7. Thường xuyên sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm những thiếu sót, tồn tại trong hoạt động kiểm sát tư pháp để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp

Quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014; chú trọng phương thức kiểm sát trực tiếp, nhằm phát hiện kịp thời các vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; kiên quyết kiến nghị, kháng nghị yêu cầu cơ quan tư pháp chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm đã được phát hiện; chú trọng làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm pháp luật, tội phạm để kiến nghị với cơ quan hữu quan và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các giải pháp phòng ngừa, tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp, góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Chú trọng công tác phúc tra để đảm bảo các kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát được thực hiện nghiêm túc.

2.1. Tập trung làm tốt công tác Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản doanh nghiệp

- Tiếp tục trao dồi kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại…; tích cực phối hợp với Tòa án tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát.

- Triển khai thực hiện tốt kiểm sát việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính của Tòa án, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật về trình tự, thủ tục.

- Quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác kháng nghị, chú ý nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm ngang cấp; hạn chế thấp nhất các bản án, quyết định của Tòa án bị hủy mà Viện Kiểm sát không phát hiện vi phạm để kháng nghị. Nắm bắt đầy đủ tình hình vi phạm và kịp thời kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục.

2.2. Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

- Quán triệt và thực hiện nghiêm Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; áp dụng các biện pháp, kiên quyết không để quá hạn tạm giữ, tạm giam; hạn chế các trường hợp trốn, chết hoặc phạm tội mới trong nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam. Phát hiện và thông báo kịp thời các trường hợp lệnh, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng chưa đúng trình tự, thủ tục theo luật Tố tụng hình sự. Các trường hợp chưa tổng hợp hình phạt hoặc tổng hợp hình phạt chưa đúng quy định nhằm phục vụ cho công tác giải quyết án hình sự.

- Nâng cao chất lượng kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam và các cơ quan có thẩm quyền thi hành án hình sự; không để xảy ra các trường hợp xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự của người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân; bảo đảm bản án có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm túc, kịp thời; các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ, miễn, giảm và hoãn thi hành án phạt tù phải đúng quy định của pháp luật. Chú trọng kiểm tra việc thực hiện kiến nghị, kháng nghị đã ban hành.

- Tăng cường công tác kiểm sát thi hành ántreo và các biện pháp tư pháp.

- Triển khai thực hiện có chất lượng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành các quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án.

          2.3. Kiểm sát thi hành án dân sự

-Tăng cường công tác kiểm sát thi hành án, chú trọng kiểm sát việc xác minh, phân loại việc dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành.

- Phối hợp tốt với cơ quan thi hành án cùng cấp, phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự xong cao hơn so với năm 2015 về việc và về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành; kiểm sát đầy đủ để bảo đảm việc thi hành đối với 100% bản án hành chính có hiệu lực pháp luật.

- Nâng cao chất lượng kiểm sát trực tiếp các cơ quan thi hành án dân sự và hiệu lực các kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát; thường xuyên rà soát các bản án tuyên không rõ ràng gây khó khăn cho việc thi hành án để kiến nghị, kháng nghị yêu cầu Tòa án có biện pháp khắc phục.

          2.4. Công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp

          - Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 09/KH-BCSĐ ngày 14/8/2014 của Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Đổi mới thủ tục tiếp công dân; tăng tỷ lệ giải quyết đơn thuộc thẩm quyền, không để đơn quá hạn nhưng không được giải quyết; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với hành vi của người có thẩm quyền của Tòa án cùng cấp, trong việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Kịp thời phát hiện những vi phạm, thiếu sót trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp để kiến nghị khắc phục.

3. Đổi mới công tác thống kê tội phạm, công nghệ thông tin và công tác thông tin tuyên truyền.

- Triển khai thực hiện Đề án nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê trong Ngành; cập nhật đầy đủ, kịp thời các dữ liệu vào phần mềm quản lý; tích cực nghiên cứu, ứng dụng các phần mềm mới phục vụ công tác quản lý hành chính cơ quan; hướng thực hiện việc chuyển văn bản qua hộp thư điện tử của Ngành, bảo đảm quy định về bảo mật; đẩy mạnh khai thác hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến.

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 05/CT-VKSTC ngày 23/8/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao về biện pháp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phải quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ cộng tác viên và cán bộ trực tiếp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả. Tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần Thứ XII, các đạo luật mới về tư pháp, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và về ngành Kiểm sát trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, cải cách tư pháp.

4. Công tác tài chính hậu cần, thi đua khen thưởng

- Đảm bảo phân bổ dự toán chi ngân sách 2016 kịp thời và đúng quy định, triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho ngành KSND giai đoạn 2016-2020” và Kế hoạch đầu tư công trung hạn trong Ngành; quản lý nguồn ngân sách được cấp và quản lý tài sản công bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường cơ sở vật chất, kinh phí và điều kiện làm việc đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát 02 cấp.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực công tác, gắn với thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành Kiểm sát: "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn"Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ:“Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; tích cực phát hiện, bồi dưỡng và nhân các điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy Cán bộ, KSV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 

5. Công tác xây dựng Ngành

5.1. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành

- Viện trưởng VKS 02 cấp phối hợp với cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch quán triệt, cụ thể hóa  thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nhất là những định hướng về tư pháp, đảm bảo thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Ngành, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo; tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết số 37, số 63, số 96 về công tác tư pháp và các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao.

- Quán triệt chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 12/01/2016 của Viện trưởng Viện KSND tối cao và xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự về những nội dung cơ bản, những quy định mới liên quan đến vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VKSND, bảo đảm nhận thức thống nhất và thực hiện hiệu quả trong toàn Ngành.

- Tập trung chỉ đạo rà soát, giải quyết dứt điểm những vụ án có dấu hiệu oan, không để kéo dài; tiến hành minh oan và kịp thời giải quyết việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát. Đồng thời xem xét, xử lý nghiêm minh trách nhiệm của cán bộ, kiểm sát viên có liên quan.

- Lãnh đạo VKSND 02 cấp phải đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, sâu sát trong quản lý, chỉ đạo, điều hành cơ quan, đơn vị, trong lĩnh vực công tác, địa bàn được phân công theo dõi; lựa chọn và thực hiện tốt nội dung công tác đột phá tạo chuyển biến thực chất trong những lĩnh vực còn hạn chế, yếu kém; nâng cao hiệu quả công tác giao ban, sơ kết, tổng kết, tập huấn và thông báo rút kinh nghiệm; chú trọng hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với cấp dưới; tăng cường quản lý nội bộ về mọi mặt, chủ động phòng ngừa vi phạm, tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức thuộc trách nhiệm quản lý; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

- Triển khai thực hiện nghiêm các quy chế về công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; nâng cao chất lượng và tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, việc chấp hành kỷ luật nghiệp vụ, công vụ và trật tự nội vụ; tập trung thanh tra, kiểm tra những đơn vị còn hạn chế, yếu kém; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Ngành. 

5.2. Công tác tổ chức cán bộ

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy VKSND 02 cấp theo hướng tinh gọn, chuyên sâu; tập trung giải pháp nâng cao chất lượng công chức và chăm lo tạo nguồn để bổ nhiệm các chức danh tư pháp; làm tốt công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 02 cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm việc luân chuyển, bổ nhiệm Viện trưởng VKSND cấp huyện không phải người địa phương, bảo đảm tỷ lệ tối thiểu 50%; triển khai thực hiện chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý; kết hợp với đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý theo chỉ đạo của Ngành. Xây dựng lộ trình và chỉ tiêu thực hiện tinh giản biên chế cho các năm, bảo đảm đến năm 2021, tinh giản tối thiểu 10% biên chế của Ngành.

          - Làm tốt công tác tuyển chọn, giới thiệu thi tuyển bảo đảm đủ nguồn bổ nhiệm Kiểm sát viên 02 cấp; tiến hành rà soát phân bổ biên chế hợp lý cho các đơn vị trực thuộc.

- Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch cán bộ; rà soát, đánh giá, phân loại cán bộ và bố trí, sắp xếp theo Đề án vị trí việc làm của đơn vị. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với các cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát trong sạch, vững mạnh.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Các Phòng trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng Ngành, chủ động xây dựng và tổ chức các Hội nghị chuyên đề về công tác Kiểm sát thuộc lĩnh vực phân công phụ trách, đồng thời có trách nhiệm thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội, an ninh, ma túy (P.1): Chủ động phối hợp với CQĐT cùng cấp, Phòng 3 và VKSND cấp huyện để theo dõi, quản lý và báo cáo tình hình, kết quả giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; chịu trách nhiệm chính trong việc tổng hợp, theo dõi và thông báo rút kinh nghiệm: Viết cáo trạng, án trả hồ sơ điều tra bổ sung và án đình chỉ (cấp huyện).

2. Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, chức vụ (P.3): Quản lý án đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 25 Bộ luật hình sự; chịu trách nhiệm theo dõi phân tích, đánh giá, báo cáo tình hình tham nhũng; chịu trách nhiệm làm đầu mối công tác triển khai và phối hợp liên ngành trong thực hiện Nghị quyết Quốc hội.

3. Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm …(P.7): Tiếp tục chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phiên tòa hình sự điển hình để rút kinh nghiệm; có trách nhiệm theo dõi, phát hiện những vi phạm trong các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp huyện để báo cáo VKSND cấp cao xem xét, kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; tham mưu cho LĐV trong giải quyết yêu cầu bồi thường oan, sai thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát.

4. Phòng Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (P.8): Quản lý chặt chẽ tình hình vi phạm pháp luật trong công tác này; định kỳ kiểm tra, rà soát, phát hiện tổng hợp khó khăn vướng mắc để chỉ đạo cấp dưới tháo gỡ; triển khai, thực hiện tốt chuyên đề: “Những quy định mới của pháp luật về tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và những vấn đề cần lưu ý nhằm bảo đảm thực hiện tốt công tác kiểm sát”; “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu lực các bản kháng nghị, kiến nghị trong kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự”.

 5. Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và

 gia đình (P.9) và Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (P.10): Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hướng dẫn lập hồ sơ kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính…; có trách nhiệm theo dõi, phát hiện những vi phạm trong các bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp huyện để báo cáo VKSND cấp cao xem xét, kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; thường xuyên theo dõi tổng hợp vi phạm pháp luật trong việc giải quyết và kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự; án hành chính, kinh doanh thương mại,….để kiến nghị. Phòng 9 tiếp tục chủ trì xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện các phiên tòa rút kinh nghiệm trong lĩnh vực dân sự.

6. Phòng Kiểm sát Thi hành án dân sự (P.11):Tiếp tục triển khai thực hiện quy định mới về công tác thi hành án dân sự theo Luật tổ chức VKSND năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự và Thông tư liên tịch giữa Bộ tư pháp, TAND tối cao và VKSND tối cao về thi hành án dân sự; triển khai các giải pháp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ công tác thi hành án theo đúng yêu cầu NQ 111 của Quốc hội. Tổng hợp những vi phạm pháp luật phổ biến, kéo dài để kiến nghị khắc phục.

7. Phòng tổ chức cán bộ và khiếu tố (P15)

- Tổ chức triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 09-KH/BCSĐ ngày 14/8/2014 của Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao, Quyết định số 556/QĐ-VKSTC-V9 của VKSND tối cao về giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với hành vi của người có thẩm quyền của Tòa án cùng cấp trong việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính;tiếp tục triển khai thực hiện tốt giai đoạn 2 Đề án “Đổi mới công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo”. Tổng hợp những vi phạm pháp luật phổ biến, kéo dài để tham mưu cho Viện trưởng kiến nghị các cơ quan hữu quan việc chấn chỉnh, khắc phục.

- Triển khai thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch số 59/KH-VKSTC ngày 05/6/2013 về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong Ngành;tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo; làm tốt việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự Ngành tham gia ứng cử Hội đồng nhân dân 02 cấp.

- Tập trung thanh tra làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể để xảy ra vi phạm thiếu sót, xảy ra oan sai trong hoạt động nghiệp vụ; tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên đề và việc chấp hành kỷ luật nội vụ, việc sử dụng tài sản công, xe ô tô công vụ.

 8. Phòng Thống kê tội phạm và CNTT tiếp tục hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt phần mềm quản lý án hình sự, hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê mới; triển khai thực hiện Đề án Đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn và triển khai phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính cho trong toàn ngành. Tham mưu đề xuất các biện pháp khai thác, sử dụng tối đa hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đã trang bị trong toàn Ngành và phối hợp xây dựng hệ thống truyền hình trực tuyến từ phòng Viện trưởng đến phòng xét xử theo chỉ đạo của Trung ương.

9. Văn phòng tổng hợp

- Chú trọng, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, báo cáo; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc sử dụng hệ thống sổ quản lý nghiệp vụ, sổ quản lý hành chính, tư pháp; thực hiện kịp thời, đầy đủ các báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định; làm tốt công tác quản lý, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua và việc sử dụng ngân sách trong Ngành.

- Giúp Viện trưởng kiểm tra việc xây dựng, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2016 ở các đơn vị trực thuộc; kiểm tra toàn diện đối với VKSND cấp huyện và các phòng trực thuộc. Tham mưu Viện trưởng xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2016.

- Tổ chức tập huấn và triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính cho toàn ngành theo đúng tiến độ.

          VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trưởng các phòng trực thuộc Viện KSND tỉnh Bến Tre, Viện trưởng Viện KSND các huyện, thành phố  khẩn trương xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác; phân công phụ trách và biện pháp triển khai thực hiện ở đơn vị.

 Các đơn vị tổ chức triển khai Chương trình, Kế hoạch công tác trước ngày 27/01/2016.

          Chánh Văn phòng, Tổ trưởng tổ Thanh tra Viện KSND tỉnh Bến Tre có trách nhiệm giúp Viện trưởng VKSND tỉnh Bến Tre theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo VKSNDTC: VT, PVT-Nguyễn Thị Thủy Khiêm,  Văn phòng (để báo cáo);

- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (để báo cáo);

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy;

- Ban lãnh đạo Viện;

- Viện KSND các huyện-thành phố;

- Các phòng trực thuộc;

- Lưu: VT, TH.                            

VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

  

 Đoàn Hoàng Đệ