Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE


Số: 87/CTr-VKS-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 01 tháng 4 năm 2014

 

CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

 Công tác kiểm sát Tháng 4 năm 2014

                  

       1.Chú trọng phối hợp liên ngành trong việc phân loại xử lý tố giác, tin báo tội phạm,  tăng cường phối hợp chọn án điểm, xét xử lưu động và phiên tòa rút kinh nghiệm. Tích cực tác động cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ điều tra kết thúc án tồn năm 2013.

        2.Các đơn vị trực thuộc tiến hành sơ kết 05 năm tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp.

        3.Kiểm sát hồ sơ và tham gia Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 30.4.2014 cho phạm nhân đang chấp hành án ở 2 Trại.

        4.Báo cáo tổng hợp án dân sự tạm đình chỉ và những vụ án thụ lý quá hạn chưa xét xử.

      5.Rà soát tổng hợpbản án, quyết định của toà án tuyên không rõ, khó thi hành; số liệu vi phạm về THADS ở hai cấp và lập danh sách kiểm sát các vụ cưỡng chế Quý I/2014  báo cáo VKSTC.

       6.Ban hành Kế hoạch, quyết định thành lập đoàn thanh tra, Báo cáo Ban tổ chức Tỉnh ủy kết quả điều chỉnh bổ sung quy hoạch A2 và xây dựng quy hoạch A3; Tổng hợp và xây dựng đề án vị trí việc làm gửi VTC.

       7.Hoàn thành báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tư pháp cấp tỉnh trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp.

       8. Báo cáo tình hình kết quả công tác kiểm sát phục vụ kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII; Báo cáo sơ kết triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác ngành Kiểm sát.

         9.Dự hội nghị trực tuyến tổng kết 02 năm thực hiện công tác Kế hoạch – Tài chính ngành Kiểm sát nhân dân (2012 -2013); triển khai mua sắm tài sản trang thiết bị (máy chiếu, máy vi tính xách tay, máy vi tính để bàn) theo Đề án năm 2014.

       10.Xây dựng, ban hành Kế hoạch kiểm tra toàn diện năm 2014 và tổ chức kiểm tra toàn diện 01 đơn vị (VKS Mỏ Cày Nam).

       11.Lãnh đạo Viện tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 19, Hội nghị triển khai thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam, Hội nghị triển khai Kết luận 92-KL/TW của Bộ Chính trị về “ Tiếp tục thực hiện NQ 49 của  của Bộ Chính trị về  Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”.

       Lãnh đạo Viện và Thủ trưởng cc đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt các nội dung Chương trình thuộc phạm vi phụ trách./.


 

Nơi nhận:                                                                                     VIỆN TRƯỞNG

  - LĐV;                                                                                                

  - Các Phòng trực thuộc;

  - Lưu: VT. 

                                                                                                                                                                                                 Đoàn Hoàng Đệ