Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

 

  VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 933/CTr-VKS-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 30 tháng 7 năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

  Công tác Kiểm sát tháng 8 năm 2015

                            

          1. Tích cực phối hợp liên ngành phân loại xử lý tin báo, tố giác tội phạm; tăng cường phối hợp chọn án điểm, xét xử lưu động và chọn án xét xử phiên tòa rút kinh nghiệm trong các lĩnh vực Hình sự, Dân sự – Hành chính.

2. Xây dựng 02 báo cáo chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn nghiệp vụ của Viện KSND tối cao trong giải quyết án hình sự” và chuyên đề “Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự của các đơn vị thuộc Viện KSND tối cao – Thực trạng và giải pháp” và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Quốc hội số 63/2013/QH13 về tăng cường biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm.

3. Hoàn thành sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW; báo cáo tình hình vi phạm, tội phạm ma túy và kết quả công tác THQCT, KSĐT, KSXXST các vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy có đối tượng phạm tội là người dân tộc, phụ nữ, người chưa thành niên; xây dựng và triển khai thực hiện Chỉ thi 46-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”.

4. Tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến Dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi; tham dự Hội thảo “Về các nội dung cần sửa đổi bổ sung Bộ luật hình sự” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

            5. Dự Hội nghị triển khai công tác kiểm sát đặc xá năm 2015; làm tốt công tác kiểm sát hồ sơ đặc xá và xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đợt lễ 02/9; kiểm sát trực tiếp trại tạm giam công an tỉnh Quý III năm 2015.

6. Tiến hành sơ kết 02 năm tổ chức thực hiện phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm; sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-VKSTC về công tác thông tin tuyên truyền.

7. Báo cáo một số nội dung công tác Kiểm sát phục vụ xây dựng báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao tại kỳ họp Quốc hội.

8. Thông báo tuyển dụng đợt III/2015; hướng dẫn và thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại 42 kiểm sát viên 02 cấp.

9. Dự Hội nghị về công tác Kế hoạch, tài chính, kế toán; Dự tập huấn phần mềm quản lý tài sản tại Cần Thơ.

10. Kiểm tra toàn diện 02 đơn vị (Chợ Lách, Chaâu Thaønh); Lãnh đạo viện đi cơ sở và tham gia đoàn ban giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh; dự Hội nghị Ban chấp hành thảo luận văn kiện Đại hội đảng bộ tỉnh; dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; dự Tổng kết thực hiện Nghị quyết 48, 49 Bộ Chính trị.

          Lãnh đạo Viện và Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt các nội dung Chương trình thuộc phạm vi phụ trách./.

 

Nơi nhận:                                                           VIỆN TRƯNG

-Lãnh đạo viện;                                                                                                      

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                 

- Lưu: VT.                                                                  (đã ký)

 

                                                                                                            

                                                                         Đoàn Hoàng Đệ