Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

 

  VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 807/CTr-VKS-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 01 tháng 7 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

  Công tác kiểm sát Tháng 7 năm 2015

                            

1. Các đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong năm gắn với các nhiệm vụ trọng tâm Ngành đề ra ở 06 tháng cuối năm, từ đó bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp nhất là các nhiệm vụ công tác đột phá nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ công tác Kiểm sát năm 2015.

2. Tham dự Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập và Đại hội Thi đua yêu nước lần Thứ V ngành Kiểm sát nhân dân; dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2015, Hội nghị về công tác phòng chống tham nhũng và thi tuyển bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp.

3. Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật về công tác tiếp công dân năm 2015.

4. Rà soát, báo cáo hiện trạng KSV hai cấp và cử thành viên UBKS; tiến hành thống kê công tác tổ chức cán bộ và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm án Tòa tuyên không phạm tội.

5. Tham mưu Tỉnh uỷ ban hành văn bản về triển khai thi hành Luật tổ chức viện KSND năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

6. Nghiệm thu và phân bổ tài sản, trang thiết bị mua sắm theo Đề án năm 2015 và Quyết toán ngân sách nhà nươc năm 2014 với VKSND tối cao.

7. Kiểm tra toàn diện 02 đơn vị (Thạnh Phú, Thành phố Bến Tre), thanh tra chuyên đề nghiệp vụ 01 đơn vị.

8. Tổ chức Hội nghị đảng viên và sơ kết công tác phối hợp với MTTQ 6 tháng đầu năm 2015.

9. LĐV dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 24; dự Hội nghị tổng kết  10 năm thực hiện Nghị quyết 48/NQ-TW và 05 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị; dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh (kỳ họp thứ 14) và tiếp xúc cử tri sau kỳ họp.

          10. Tích cực tham gia các hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày thành lập ngành Kiểm sát (26/7); ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7); ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7) do địa phương và đơn vị tổ chức.

Lãnh đạo Viện và Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt các nội dung Chương trình thuộc phạm vi phụ trách./.

 

 

Nơi nhận:                                                                   VIỆN TRƯỞNG                                                                       

- Lãnh đạo viện;

- Các Phòng trực thuộc;                                                               (đã ký)

- Lưu: VT.

                                                                                                 

                                                                                   Đoàn Hoàng Đệ