Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE


Số: 604/CTr-VKS-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 29 tháng 5 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

Công tác kiểm sát tháng 6 năm 2015

                  

          1.  Hoàn thành báo cáo sơ kết công tác Kiểm sát, các báo cáo chuyên đề nghiệp vụ 06 tháng đầu năm 2015 và dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát do Ngành tổ chức tại Thành phố Cần Thơ.

2. Báo cáo tình hình thực hiện NQHĐND tỉnh 06 tháng đầu năm; tổng kết 10 năm thực hiện NQ 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lước xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020” và tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011-2015.

3. Các đơn vị  trực thuộc tập trung chỉ đạo, rà soát tiến độ, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch công tác năm; tích cực đề ra các biện pháp nhằm khắc phục những chỉ tiêu công tác đạt thấp ở 06 tháng đầu năm như: Chỉ tiêu tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm (DS-HS), xét xử lưu động …..

4. Hoàn thành việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo Hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên trước, trong và sau phiên tòa dân sự và tổng hợp số liệu báo cáo phục vụ VKSTC xây dựng Chuyên đề “ Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính”.

5. Tổ chức dự Hội nghị trực tuyến Ngành về “Tăng cường giải pháp phòng chống oan, sai và bảo đảm bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự”.

6. Kiểm tra toàn diện 03 đơn vị (Ba Tri, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam).

7. Thông qua hồ sơ bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý 02 đồng chí; triển khai thực hiện quy trình về công tác tổ chức cán bộ theo quy định Luật tổ chức viện KSND năm 2014 .

8. Hoàn tất hồ sơ đề nghị tặng Kỉ niệm Chương và bình xét các đợt thi đua ngắn hạn.

9. Triển khai sửa chữa, cải tạo, chống thấm VKS Mỏ Cày Nam, VKS Chợ Lách; mua sắm trang thiết bị làm việc cho cấp huyện và hoàn chỉnh hồ sơ, sổ sách quyết toán ngân sách nhà nươc năm 2014.

10. Viện trưởng dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đột xuất để cho ý kiến phương án nhân sự Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020; dự họp tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp xúc cử tri trước kỳ họp.

            Lãnh đạo Viện và Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt các nội dung chương trình thuộc phạm vi phụ trách./.

 

Nơi nhận:                                                                   VIỆN TRƯỞNG                                                                       

- Lãnh đạo viện;

- Các Phòng trực thuộc;                                                               (đã ký)

- Lưu: VT.

                                                                                                 

                                                                                   Đoàn Hoàng Đệ