Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE


Số:  349/CTr-VKS-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 30 tháng 3 năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

Công tác kiểm sát Tháng 4 năm 2015

                  

          1. Tích cực trọng phối hợp liên ngành trong việc phân loại xử lý tố giác, tin báo tội phạm, tăng cường phối hợp chọn án điểm, xét xử lưu động, phiên tòa rút kinh nghiệm và giải quyết án tồn.

2. Hoàn thành công tác chuẩn bịvà tổ chức hội thảo chuyên đề “về các tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản có liên quan đến vỡ nợ vay, vỡ hụi”.

3. Kiểm sát hồ sơ và tham gia Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 30.4.2015.

4. Hoàn thành báo cáo Ban Nội chính về án tạm đình chỉ Dân sự, án bị giám đốc thẩm hủy và án khó thi hành.

5. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch A3 năm 2015–2020; hoàn thành việc đóng góp ý kiến 05 văn bản (02 Thông tư, 01 quy định, 01 quy chế, 01 Đề án)  hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 về Cơ cấu bộ máy làm việc, phân cấp quản lý…đến việc thực hiện công tác cán bộ và tổ chức cán bộ.

6. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu báo cáo phục vụ Đoàn Thanh tra VKSTC đến thanh tra tại VKSND tỉnh Bến Tre và một số viện kiểm sát huyện, thành phố.

7. Báo cáo tình hình kết quả công tác kiểm sát phục vụ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

8. Hoàn thành báo cáo quyết toán ngân sách năm 2014, Sửa đổi, bổ sung quy chế sử dụng tài sản công, triển khai mua sắm tài sản theo Đề án năm 2015.

9. Cán bộ, đảng viên dự quán triệt các kết luận Hội nghị Trung ương 10; thảo luận dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp.

10. Cán bộ, công chức làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ.

     Lãnh đạo Viện và Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt các nội dung, chương trình thuộc phạm vi phụ trách./.

 

Nơi nhận:                                                                                  VIỆN TRƯỞNG                                                                       

- Lãnh đạo viện;

- Các Phòng trực thuộc;                                                                      (đã ký)

- Lưu: VT.

                                                                                                 

                                                                                                    Đoàn Hoàng Đệ