Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE


Số: 201/CTr-VKS-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 02 tháng 03 năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

Công tác kiểm sát tháng 03 năm 2015

 

          1. Tích cực phối hợp liên ngành trong việc phân loại xử lý tố giác, tin báo  tội phạm; phối hợp chọn án điểm, xét xử lưu động và phiên tòa rút kinh nghiệm. Thường xuyên tác động cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ điều tra kết thúc án tồn năm 2014.

         2. Các phòng trực thuộc viện tỉnh tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả công tác Kiểm sát và thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ quý I/2015.

3. Xây dựng chuyên đề về các tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản có liên quan đến vỡ nợ vay vỡ hụi và tổ chức hội thảo giữa 02 cấp.

            4. Kết thúc và ban hành kết luận kiểm sát trực tiếp Trại tạm giam Công an tỉnh  quý I/2015; hoàn thành khảo sát và báo cáo số lượng trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh.

  5. Xây dựng, triển khai thực hiện chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm DS-HC; Kiểm sát về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định các biện pháp hành chính tại Tòa án nhân dân; những điểm mới của Luật đất đai sửa đổi 2013 liên quan đến công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính”; ban hành kế hoạch tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm trong lĩnh vực Dân sự - Hành chính năm 2015 và tiến hành đóng góp ý kiến vào Dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi.

6. Phối hợp liên ngành rà soát xử lý tiền tạm ứng dự phí, án phí (án tồn đọng, án khó thi hành) từ  năm 2012 trở về trước.

7. Thông qua Hội đồng lương danh sách nâng lương thường xuyên 6 tháng đầu năm và nâng lương trước hạn năm 2015; hoàn chỉnh hồ sơ thông qua UBKS đề nghị bổ nhiệm mới 03 KSV 02 cấp; tờ trình đề nghị VKSND tối cao bổ nhiệm lại 01 Phó Viện trưởng tỉnh và 01 Viện trưởng huyện.

8. Hoàn thành báo cáo việc đóng góp ý kiến về sửa đổi, bổ sung hệ thống chỉ tiêu thống kê, biểu mẩu thống kê.

9. Thông báo kết quả kiểm tra việc triển khai Chương trình, Kế hoạch công tác của các đơn vị trực thuộc; hoàn thành việc tiếp nhận tài liệu nộp lưu theo kế hoạch lưu trữ năm 2015.

10. Chuẩn bị nội dung, xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Kiểm sát nhân dân năm 2015.

11. Cán bộ, công chức làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ.

     Lãnh đạo Viện và Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt các nội dung, chương trình thuộc phạm vi phụ trách./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                  VIỆN TRƯỞNG                                                                       

 

- Lãnh đạo viện;

 

- Các Phòng trực thuộc;                                                                      (đã ký)

 

- Lưu: VT.

 

                                                                                                   Đoàn Hoàng Đệ