Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !
 

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 118/CTr-VKS-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Bến Tre, ngày 02 tháng 02  năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

 Công tác Kiểm sát tháng 02 năm 2015

                   

          1. Hưởng ứng thực hiện tốt Tháng cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, trong đó: Tập trung phối hợp liên ngành trong việc phân loại xử lý tin báo tố giác tội phạm; chú trọng phối hợp chọn án điểm, xét xử lưu động và tác động cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ điều tra giải quyết dứt điểm án tồn năm 2014.

2. Các phòng nghiệp vụ và Viện kiểm sát các huyện, thành phố hoàn thành việc xây dựng, triển khai chương trình, Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2015.

3.Lãnh đạo viện đi cơ sở và dự triển khai Kế hoạch công tác Kiểm sát năm tại các Viện kiểm sát huyện, thành phố.

4. Nghiên cứu hồ sơ tăng, giảm tại Trại giam Châu Bình theo Quy chế phối hợp; Lập kế hoạch kiểm sát trực tiếp Trại tạm giam - CA tỉnh quí I năm 2015.

5. Hoàn tất hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại 01 Phó Viện trưởng tỉnh, 01 Viện trưởng huyện; thực hiện thông báo danh sách nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn 6 tháng đầu năm và tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo Thông tư công tác Thanh tra Ngành.

6. Phối hợp Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2015.

7. Thông báo kết quả kiểm tra việc triển khai chương trình, kế hoạch công tác năm 2015 của các đơn vị trực thuộc; tổng hợp kết quả và đăng ký thi đua Ngành và thi đua khối nội chính.

8 Phối hợp tổ chức thành công Đại hội chi bộ cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2015-2017.

9. Thành lập đoàn kiểm tra và xây dựng Kế hoạch kiểm tra toàn diện năm 2015.

10. Tổ chức trực bảo vệ cơ quan và sắp xếp cán bộ công chức vui xuân đón tết, đảm bảo an toàn, vui tươi, tiết kiệm. Thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông. Lãnh đạo viện thăm, chúc tết cán bộ về hưu, các đơn vị trong và ngoài ngành.

 Lãnh đạo Viện và Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt các nội dung, chương trình thuộc phạm vi phụ trách./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                  VIỆN TRƯỞNG                                                                       

- Lãnh đạo viện;

- Các Phòng trực thuộc;                                                                      (đã ký)

- Lưu: VT.

 

                                                                                                   Đoàn Hoàng Đệ