Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

             

 VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 81/KH-VKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 Bến Tre, ngày 27  tháng 01 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC KIỂM SÁT NĂM 2015

Năm 2015 ngành Kiểm sát nhân dân triển khai thực hiện Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) năm 2014; là năm cuối thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2010-2015 và tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; là năm tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp và kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Ngành.

          Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị Đảng và ngành giao đúng theo tinh thần Chỉ thị số: 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác ngành Kiểm sát năm 2015; Nghị quyết số: 08-NQ/TU, ngày 11/12/2014 của Tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2015 và Nghị quyết số: 13/2014/NQ-HĐND ngày 09/12/2014 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tiếp tục thực hiện phương châm hoạt động năm 2015 là: “Đổi mới, Chất lượng, Kỷ cương, Hướng về cơ sở”. Vì vậy, toàn Ngành quyết tâm nổ lực phấn đấu, tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

1. Mục tiêu: Triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ,  có hiệu quả Luật tổ chức VKSND năm 2014 và chủ trương của Đảng, của Ngành về cải cách tư pháp; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong năm 2015 là: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và phối hợp thực hiện nhiệm vụ về: Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”.

          2. Chỉ tiêu phấn đấu: Viện kiểm sát 02 cấp phấn đấu thực hiện đạt toàn diện các chỉ tiêu của Quốc hội và của Ngành giao. Trong đó, cần chú ý thực hiện vượt một số chỉ tiêu quan trọng sau:

          - Quản lý và kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; nâng cao tỷ lệ, đảm bảo thời hạn và chất lượng giải quyết. Phấn đấu không bỏ lọt tội phạm; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo đạt trên 90%; tỷ lệ số tố giác, tin báo quá hạn không quá 15%. Kiểm sát trực tiếp Cơ quan điều tra ít nhất 01 lần/năm.

- Tạm giữ chuyển xử lý hình sự đạt từ 98% trở lên và không có trường họp nào bị tạm giữ, tạm  giam quá thời hạn luật định thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát

          - Kiểm sát chặt chẽ các vụ án hình sự ngay từ đầu; tỷ lệ trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng dưới 03%; tỷ lệ giải quyết án ở VKS đạt 100% và không có án bị hủy để điều tra hoặc xét xử lại có trách nhiệm của Viện kiểm sát.

          - Không để xảy ra việc đình chỉ điều tra bị can vì không phạm tội hoặc Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội.

          - Phối hợp liên ngành chọn trên 22% án điểm, phối hợp với Tòa án tổ chức trên 17% phiên tòa xét xử lưu động và 01 KSV/ 01 phiên tòa rút kinh nghiệm về hình sự, dân sự, hành chính... trong năm.

          - Nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị, kiến nghị về hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và hành chính. Kháng nghị các loại được Tòa án chấp nhận đạt tỷ lệ từ 85% trở lên.

- Kiểm sát trực tiếp thi hành án treo và cải tạo không giam giữ đạt 100% số đơn vị cấp xã có án.

- Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát đạt trên 85% và không có đơn quá thời hạn giải quyết.

          - Thực hiện tốt công tác hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị và thông báo rút kinh nghiệm trong Ngành đầy đủ, kịp thời.

          - Tập trung làm tốt chính sách cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, công tác quản lý, giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức, trách nhiệm công vụ và tinh thần phục vụ nhân dân cho cán bộ, công chức trong đơn vị, đổi mới và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ, nội vụ trong Ngành; đề cao kỷ luật, phấn đấu không có cán bộ vi phạm bị xử lý hình sự hoặc bị kỷ luật.

          - Tiến hành kiểm tra toàn diện 100% đơn vị huyện; thanh tra nghiệp vụ ít nhất 25% số đơn vị trực thuộc.

          - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Nâng điểm chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin lên 15%.

          - Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong Ngành. Quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm tài sản và kinh phí được giao.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự

          -Thực hiện hiệu quả Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013 của liên ngành trung ương, Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao. Viện kiểm sát 02 cấp kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND nhằm hạn chế oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn khởi tố vụ án và trong suốt quá trình tố tụng.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hình sự, xử lý nghiêm tội phạm về kinh tế, chức vụ và tham nhũng. Thực hiện các giải pháp để giảm tỷ lệ trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; không để xảy ra đình chỉ điều tra bị can do không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm; không để xảy ra lạm dụng việc đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 25 BLHS và trường hợp Viện kiểm sát truy tố nhưng Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội; hạn chế thấp nhất trường hợp Tòa án xét xử khác với tội danh, điều khoản Viện kiểm sát truy tố hoặc các bản án bị sửa, hủy có liên quan đến trách nhiệm của Kiểm sát viên.

- Kiểm sát chặt chẽ, đầy đủ, toàn diện hoạt động điều tra; các lệnh, quyết định của Cơ quan điều tra có vi phạm phải kịp thời phát hiện, kiên quyết hủy bỏ, kiến nghị hoặc yêu cầu khắc phục, bảo đảm hoạt động điều tra tuân thủ đúng pháp luật tố tụng hình sự; quan tâm làm rõ nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh vi phạm, tội phạm để kiến nghị các cơ quan hữu quan có biện pháp phòng ngừa. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, trọng tâm là nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Chú trọng hơn nữa việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; lựa chọn, tổ chức một số phiên tòa điển hình để nghiên cứu, học tập rút kinh nghiệm chung.

- Tăng cường các biện pháp để kiểm sát chặt chẽ, toàn diện hoạt động xét xử, nghiên cứu kỹ các bản án, quyết định của Tòa án, kịp thời phát hiện vi phạm và kiên quyết kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục, bảo đảm hoạt động xét xử tuân thủ đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-VKSTC-VPT1 ngày 19/6/2008 của Viện trưởng VKSND tối cao, nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị, nhất là kháng nghị phúc thẩm hình sự của VKSND cấp huyện. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị và chuyển giao việc kháng nghị và kiểm sát giải quyết án giám đốc thẩm, tái thẩm cho VKSND cấp cao.

2. Tăng cường kiểm sát hoạt động tư pháp trong các lĩnh vực phi hình sự:

Quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014; chú ý triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ giao bổ sung về Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; chú trọng phương thức kiểm sát trực tiếp, nhằm phát hiện kịp thời các vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; kiên quyết kiến nghị, kháng nghị yêu cầu cơ quan tư pháp chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm đã được phát hiện; chú trọng làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm pháp luật, tội phạm để kiến nghị với cơ quan hữu quan và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các giải pháp phòng ngừa, tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp, góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Chú trọng công tác phúc tra để nâng cao hiệu lực, hiệu quả các kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát.

2.1. Tập trung làm tốt công tác Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản doanh nghiệp

- Tiếp tục trao dồi kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính; tích cực phối hợp với Tòa án tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát.

- Triển khai thực hiện tốt kiểm sát việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính của Tòa án, bảo đảm việc tuân thủ đúng quy định pháp luật về trình tự, thủ tục.

- Quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 04/CT-VKSTC-VP ngày 17/5/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao để nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm về dân sự, hành chính…; hạn chế thấp nhất các bản án, quyết định của Tòa án bị hủy mà Viện Kiểm sát không phát hiện vi phạm để kháng nghị. Nắm bắt đầy đủ tình hình vi phạm và kịp thời kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục.

2.2. Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

- Thực hiện các biện pháp, kiên quyết đảm bảo không để quá hạn tạm giữ, tạm giam; hạn chế các trường hợp trốn, chết hoặc phạm tội mới trong nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam. Phát hiện và thông báo kịp thời các trường hợp lệnh, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng chưa đúng trình tự, thủ tục theo luật Tố tụng hình sự. Các trường hợp chưa tổng hợp hình phạt hoặc tổng hợp hình phạt chưa đúng quy định nhằm phục vụ cho công tác giải quyết án hình sự.

- Nâng cao chất lượng kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam và các cơ quan có thẩm quyền thi hành án hình sự; không để xảy ra các trường hợp xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự của người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân; bảo đảm bản án có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm túc, kịp thời; các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ, miễn, giảm và hoãn thi hành án phạt tù phải đúng quy định của pháp luật. Chú trọng kiểm tra việc thực hiện kiến nghị, kháng nghị đã ban hành.

- Thực hiện đúng các quy định về phân cấp thẩm quyền kiểm sát trại giam, đồng thời tăng cường phối hợp với Mặt trận tổ quốc Ban pháp chế Hội đồng nhân dân và cơ quan hữu quan để làm tốt hơn nhiệm vụ này.

- Triển khai thực hiện có chất lượng công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành các quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có hiệu lực pháp luật của Tòa án; Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc áp dụng trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại của Tòa án cùng cấp.

          2.3. Kiểm sát thi hành án dân sự

- Kiểm sát chặt chẽ việc thi hành án dân sự, bảo đảm các hoạt động thi hành án dân sự tuân thủ đúng quy định của pháp luật; tập trung kiểm sát việc phân loại việc có và không có điều kiện thi hành án, việc trả lại đơn, hoãn, tạm đình chỉ và cưỡng chế thi hành án.

- Phối hợp tốt với cơ quan thi hành án cùng cấp, góp phần nâng cao tỷ lệ số việc, số tiền được thi hành xong; thường xuyên rà soát các bản án tuyên không rõ ràng gây khó khăn cho việc thi hành án để kiến nghị, kháng nghị yêu cầu Tòa án có biện pháp khắc phục.

- Nâng cao chất lượng kiểm sát trực tiếp các cơ quan thi hành án dân sự và hiệu lực các kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát.

          2.4. Công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp

          - Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 09/KH-BCSĐ ngày 14/8/2014 của Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Đổi mới thủ tục tiếp công dân; tăng tỷ lệ giải quyết đơn thuộc thẩm quyền, không để đơn quá hạn nhưng không được giải quyết; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với hành vi của người có thẩm quyền của Tòa án cùng cấp, trong việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Tập trung phát hiện những vi phạm, thiếu sót trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của các cơ quan tư pháp trong hoạt động tư pháp, kịp thời ban hành kiến ghị, kháng nghị.

- Định kỳ kiểm tra, thường xuyên rà soát phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác để thông báo rút kinh nghiệm hoặc tham mưu cho lãnh đạo hướng dẫn tháo gỡ.

3. Đổi mới công tác thống kê tội phạm, công nghệ thông tin và công tác thông tin tuyên truyền.

- Triển khai thực hiện Đề án nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê trong Ngành. Khai thác, sử dụng hiệu quả phần mềm, công nghệ thông tin và hệ thống truyền hình trực tuyến đến cấp huyện. Thông qua công tác thống kê phải phân tích được tình hình tội phạm và đề xuất kiến nghị các biện pháp phòng ngừa tội phạm thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát.

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 05/CT-VKSTC ngày 23/8/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao về biện pháp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phải quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ cộng tác viên và cán bộ trực tiếp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ một cách có hiệu quả. Chú trọng thực hiện tuyên truyền qua kênh thông tin của Ngành. Nội dung tập trung tuyên truyền về đại hội Đảng 02 cấp trong Ngành; hoạt động triển khai thực hiện Luật tổ chức VKSND năm 2014; tuyên truyền kỷ niệm 55 năm thành lập Ngành.

4. Công tác tài chính hậu cần, thi đua khen thưởng

          - Đảm bảo phân bổ dự toán chi ngân sách 2015 kịp thời và đúng quy định. Viện kiểm sát 02 cấp thực hiện nghiêm túc Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công theo tinh thần Nghị định số 130/2005 của Chính phủ. Nghiêm túc chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong sử dụng, quản lý tài sản, ngân sách. Quản lý, sử dụng nguồn ngân sách được cấp theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác Ngành giao. Triển khai, thực hiện tốt việc mua sắm tài sản theo Đề án để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác của Ngành.

- Thực hiện tốt Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 08/CT-VKSTC ngày 16/10/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng; triển khai thực hiện đầy đủ các phong trào thi đua do Ngành phát động, rà soát, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng hình thức cao nhất cho tập thể và cá nhân có thành tích nổi bật, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của Ngành thời gian qua. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Ngành và dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân lần Thứ V đúng theo yêu cầu của VKSND tối cao.

5. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành

-  Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đề cao tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức, thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Hai cấp kiểm sát phải triển khai xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác kiểm sát đúng và chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Tuân thủ nghiêm túc sự chỉ đạo của VKSND cấp trên theo quy định của pháp luật, quy chế của Ngành.

Viện trưởng Viện kiểm sát 02 cấp chủ động tham mưu đề xuất và xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành hữu quan, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị tại địa phương. Lãnh đạo các đơn vị, Kiểm sát viên được phân công phải chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về việc để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm; không phát hiện kịp thời các vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp để kiến nghị, kháng nghị hoặc báo cáo cấp trên kháng nghị; để nội bộ cơ quan, đơn vị mất đoàn kết hoặc có cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Lãnh đạo Viện kiểm sát 02 cấp phải thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong đơn vị và cấp dưới để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, sâu sát theo các kế hoạch, chương trình đã đặt ra. Chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, tổ chức tập huấn, thông báo rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và chất lượng công tác chuyên môn. Phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh những tập thể, cá nhân vi phạm, đặc biệt là các trường hợp để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trật tự nội vụ trong Ngành.

- Nâng cao chất lượng công tác tham mưu - tổng hợp. Tiến hành tổng kết việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành theo nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XIII. Tích cực phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan hữu quan để tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp. 

          6. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Ngành; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức và thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp

- Phối hợp tổ chức tốt Đại hội Đảng 02 cấp trong Ngành. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; giải quyết dứt điểm những vấn đề gây bức xúc góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy VKSND 02 cấp nhất là các phòng khuyết chức danh cấp trưởng; thực hiện công tác tuyển dụng, nhận xét, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộtheo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014 và Nghị quyết số 82/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội. Chú trọng công tác đào tạo nhất là đào tạo tại chổ. Chủ động lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; chăm lo tạo nguồn để bổ nhiệm các chức danh tư pháp đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức VKSND 02 cấp và sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.     

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005, Kết luận số 79-KL/TW ngày28/7/2010và Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị; triển khai và thực hiện các nhiệm vụ về cải cách tư pháp trong năm 2015 và các đề án về cải cách tư pháp trong Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.     

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Các Phòng trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng Ngành, chủ động xây dựng và tổ chức các Hội nghị chuyên đề về công tác Kiểm sát thuộc lĩnh vực phân công phụ trách, đồng thời có trách nhiệm thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội, an ninh, ma túy (P.1): Tiếp tục phối hợp với CQĐT cùng cấp, Phòng 2 và VKSND cấp huyện để theo dõi, quản lý và báo cáo tình hình, kết quả giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; Sơ kết 02 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013 hướng dẫn thi hành quy định BLTTHS về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tham mưu lãnh đạo Viện (LĐV) xây dựng và bổ sung nội dung phối hợp giữa VKSND tỉnh với Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre trong kiểm tra, giám sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố vào Chương trình phối hợp hàng năm. Triển khai và thực hiện có chất lượng các chuyên đề: “Những giải pháp nhằm thực hiện tốt chủ trương Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014”; “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo quy định tại Điều 248, Điều 249 BLHS”; “Thực trạng áp dụng pháp luật hình sự về tội Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ (Điều 232 BLHS)”. Chịu trách nhiệm chính trong việc tổng hợp, theo dõi và thông báo rút kinh nghiệm: Viết cáo trạng, án trả hồ sơ điều tra bổ sung và án đình chỉ (cấp huyện).

2. Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, chức vụ (P.2): Ngoài nội dung công tác phối hợp với Phòng 1 còn tham mưu cho LĐV thực hiện: Báo cáo án đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 25 Bộ luật hình sự; chịu trách nhiệm theo dõi phân tích, đánh giá, báo cáo tình hình tham nhũng. Triển khai và thực hiện tốt chuyên đề: “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cho vay nặng lãi” theo quy định của Bộ luật hình sự”, “Những giải pháp nhằm chống bỏ lọt tội phạm thông qua kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của các cơ quan được giao một số nhiệm vụ điều tra và qua kiểm sát việc giải quyết kiến nghị khởi tố của các cơ quan Thanh tra, Thuế, Kiểm lâm, Bộ đội Biên phòng…”.

3. Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm …(P.3):Tiếp tục chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phiên tòa hình sự điển hình để rút kinh nghiệm và sơ kết việc thực hiện chủ trương này. Triển khai và thực hiện tốt chuyên đề “Những giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014”. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03/CT-VTC ngày 19/6/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát ND tối cao; làm tốt công tác chuẩn bị và chuyển giao việc kháng nghị và kiểm sát giải quyết án giám đốc thẩm, tái thẩm cho VKSND cấp cao. Tham mưu cho LĐV trong giải quyết yêu cầu bồi thường oan, sai trong hoạt động tư pháp thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát do phòng 2 chuyển giao

4. Phòng Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (P.4): Tổng hợp những vi phạm phổ biến, kéo dài trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự để tham mưu giúp Viện trưởng kiến nghị cơ quan hữu quan, khắc phục vi phạm; triển khai thực hiện tốt Quyết định số 556/QĐ-VKSTC-V9 của VKSND tối cao  về việc tạm thời giao bổ sung nhiệm vụ; tiến hành sơ kết 03 năm thực hiện quy định thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc; đề xuất những giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thực hiện tốt công tác thi hành án tử hình trong thời gian tới; triển khai, thực hiện tốt chuyên đề: “Thực trạng vi phạm, tội phạm trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự”, “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kháng nghị, kiến nghị trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự”, “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án hình sự tại các trại giam do Bộ Công an quản lý”.

 5. Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự (P.5) và Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (P.12): Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hướng dẫn lập hồ sơ kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự; chịu trách nhiệm hướng dẫn, tập huấn việc thực hiện các Thông tư, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai (sửa đổi), Luật hôn nhân gia đình (sửa đổi), Luật doanh nghiệp (sửa đổi) liên quan đến giải quyết vụ án kinh doanh thương mại, Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014  và Quyết định số 556/QĐ-VKSTC-V9 của VKSND tối cao về thực hiện nhiệm vụ Kiểm sát về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định các biện pháp hành chính tại Tòa án nhân dân; triển khai, thực hiện tốt chuyên đề“Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết các vụ hành chính”. Có trách nhiệm tổng hợp vi phạm pháp luật trong việc giải quyết và kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự; án hành chính, kinh doanh thương mại,….để kiến nghị; làm tốt công tác chuẩn bị và chuyển giao việc kháng nghị và kiểm sát giải quyết án giám đốc thẩm, tái thẩm cho VKSND cấp cao. Phòng 5, tiếp tục chủ trì phối hợp với Phòng 12 xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện các phiên tòa rút kinh nghiệm trong lĩnh vực dân sự, hành chính.

6. Phòng Kiểm sát Thi hành án dân sự (P.10): Triển khai thực hiện quy định mới về công tác thi hành án dân sự theo Luật tổ chức VKSND năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự và Thông tư liên tịch giữa Bộ tư pháp, TAND tối cao và VKSND tối cao về thi hành án dân sự. Triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự của ngành Kiểm sát nhân dân, góp phần nâng cao các chỉ tiêu về thi hành án dân sự”. Tổng hợp những vi phạm pháp luật phổ biến, kéo dài trong công tác thi hành án dân sự, tham mưu cho Viện trưởng kiến nghị cơ quan hữu quan khắc phục.

7. Phòng tổ chức cán bộ và khiếu tố

- Tổ chức triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 09-KH/BCSĐ ngày 14/8/2014 của Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao, Quyết định số 556/QĐ-VKSTC-V9 của VKSND tối cao về giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với hành vi của người có thẩm quyền của Tòa án cùng cấp trong việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; thực hiện giai đoạn 2 Đề án “Đổi mới công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo”. Tổng hợp những vi phạm pháp luật phổ biến, kéo dài để tham mưu cho Viện trưởng kiến nghị các cơ quan hữu quan việc chấn chỉnh, khắc phục.

- Tham mưu Viện trưởng triển khai thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch số 110/KH-VKSTC-V9 ngày 12/12/2014 về việc triển khai thực hiện Luật tổ chức VKSND năm 2014; làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự là lãnh đạo Viện kiểm sát ND cấp huyện để giới thiệu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị về thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ lãnh đạo Viện kiểm sát địa phương; đề xuất các biện pháp để thực hiện tốt chủ trương này trong toàn Ngành.

- Sơ kết việc 03 năm thực hiện Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, qua đó lựa chọn những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, điển hình để biểu dương khen thưởng.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ ở Viện kiểm sát 02 cấp, tham mưu LĐV triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của công tác thanh tra trong năm 2015. Triển khai thực hiện tốt chuyên đề: Những giải pháp, kinh nghiệm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân.

 8. Phòng Thống kê tội phạm và CNTT tiếp tục hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt phần mềm quản lý án hình sự, hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê mới; triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia”. Phối hợp với Phòng tổ chức cán bộ và khiếu tố triển khai thử nghiệm thực hiện bộ đề thi điện tử phục vụ công tác tuyển dụng công chức, bổ nhiệm chức vụ quản lý, chức danh tư pháp trong Ngành; khai thác có hiệu quả hệ thống truyền hình trực tuyến đến cấp huyện. Chịu trách nhiệm xây dựng báo cáothống kê, phân tích tội phạm và đề xuất các biện pháp phòng ngừa tội phạm thuộc trách nhiệm của VKSND để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành đơn vị.

9. Văn phòng tổng hợp

- Chú trọng, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, báo cáo; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc sử dụng hệ thống sổ quản lý nghiệp vụ, sổ quản lý hành chính, tư pháp; thực hiện kịp thời, đầy đủ các báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định; tham mưu cho lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh điều hành quản lý, sử dụng ngân sách; hướng dẫn, kiểm tra xét duyệt quyết toán các đơn vị dự toán cấp 3 theo ủy quyền của Viện KSND tối cao; việc quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên và vốn trong đầu tư xây dựng cơ bản; hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc sử dụng ngân sách trong Ngành đạt hiệu quả. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng cùng Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá, phương pháp chấm điểm và xếp loại thi đua Ngành.

- Giúp Viện trưởng kiểm tra việc xây dựng, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2015 ở các đơn vị trực thuộc; kiểm tra toàn diện đối với VKSND cấp huyện và các phòng trực thuộc. Tham mưu Viện trưởng xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2015.

- Triển khai thực hiện Quy chế thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và hệ thống chỉ tiêu cơ bản, chấm điểm thi đua; phần mềm quản lý công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân khi đưa vào sử dụng.

          VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trưởng các phòng trực thuộc Viện KSND tỉnh Bến Tre, Viện trưởng Viện KSND các huyện, thành phố  khẩn trương xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác trong đó có chọn nội dung công tác trọng tâm, đột phá; quy định cụ thể nhiệm vụ, thời gian hoàn thành; phân công lãnh đạo đơn vị phụ trách và biện pháp triển khai thực hiện ở đơn vị.

 Các đơn vị tổ chức triển khai Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2015 trước ngày 10/02/2015.

          Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng trực thuộc Viện KSND tỉnh Bến Tre giúp Lãnh đạo viện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức việc thực hiện Kế hoạch đảm bảo đạt kết quả cao nhất./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo VKSNDTC: VT, PVT-Nguyễn Thị Thủy Khiêm,  Văn phòng (để báo cáo);

- TT.Tỉnh ủy, TT.HDND tỉnh (để báo cáo);

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy;

- Ban lãnh đạo Viện;

- Viện KSND các huyện-thành phố;

- Các phòng trực thuộc;

- Lưu: VT, TH.                     

 VIỆN TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Đoàn Hoàng Đệ