Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

 

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỈNH BẾN TRE

   

Số: 438/KH-VKS-VP

 

Bến Tre, ngày 24 tháng 12  năm 2014

KẾ HOẠCH

        LƯU TRỮ HỒ SƠ, TÀI LIỆU CƠ QUAN       

   

          Căn cứ Quyết định số 74, 75/QĐ-VTC ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế về công tác Văn thư, Lưu trữ trong ngành Kiểm sát nhân dân;

          Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-VKS ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế về công tác Văn thư, Lưu trữ trong ngành Kiểm sát nhân dân,

          Viện tỉnh xây dựng kế hoạch lưu trữ hồ sơ, tài liệu với nội dung như sau:

          1. Đối tượng đưa vào lưu trữ: là hồ sơ, tài liệu năm 2013. Riêng hồ sơ, tài liệucủa tổ chức Đảng, Đoàn thể cơ quan nộp lưu theo nhiệm kỳ.

2. Thời gian thực hiện việc lưu trữ cụ thể như sau

* Đối với Viện tỉnh:

- Ngày 26/01/2015: Phòng 1;

- Ngày 29/01/2015: Phòng 2;

- Ngày 03/02/2015: Phòng 3;

- Ngày 06/02/2015: Phòng 4;

- Ngày 10/02/2015: Phòng 5;

- Ngày 24/02/2015: Phòng TC-KT;

- Ngày 27/02/2015: Phòng 10;

- Ngày 03/03/2015: Phòng 12 (Tài liệu từ năm 2013 trở về trước);

- Ngày 06/03/2015: Phòng TK-CNTT (Tài liệu từ năm 2013 trở về trước);

- Ngày 11/03/2015: Văn phòng;

- Ngày 16/03/2015 đến ngày 26/03/2015: LĐV, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Ủy ban kiểm sát, Hội cựu chiến binh, Công đoàn, Đoàn thanh niên.

* Đối với Viện kiểm sát huyện – thành phố: Do Viện trưởng sắp xếp nhưng đảm bảo hoàn thành việc nộp lưu hồ sơ, tài liệu đơn vị mình trong quý I năm 2015.

3. Về yêu cầu hồ sơ, tài liệu khi đưa vào lưu trữ

          - Có Mục lục hồ sơ nộp lưu (2 bản);

          - Có số bút lục trên từng trang tài liệu;

          - Bìa hồ sơ có ghi thời hạn bảo quản (Căn cứ vào Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 165/QĐ-VKSTC ngày 14/4/2008 của Viện KSND Tối Cao), số lượng trang của hồ sơ và số thứ tự hồ sơ;

          - Hồ sơ nộp lưu sắp xếp theo từng loại việc.

          4. Tài liệu để lại đơn vị để bảo quản không đưa vào lưu trữ cơ quan

          Tài liệu văn bản kết quả kiểm sát của cấp huyện gửi lên Viện kiểm sát tỉnh thay báo cáo gồm: Cáo trạng, bản án dân sự, bản án hình sự, các quyết định công nhận thuận tình ly hôn, biên bản hoà giải thành.

          Yêu cầu các đơn vị bám sát Kế hoạch thực hiện./.

                

Nơi nhận:                                                                                                

- LĐV;

- Các phòng trực thuộc;

- BCS Đảng, ĐU, UBKS, HCCB, CĐ, ĐTN;

- VKS huyện – thành phố;

- Lưu: VT, LT.

 

TL.VIỆN TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

Bùi Văn Đằng