Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

 

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 382/CTr-VKS-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 02 tháng 12 năm 2014

 

CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

Công tác Kiểm sát Tháng 12 năm 2014

                  

    1. Trong tháng 12/2014, Viện KSND 02 cấp tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác trọng tâm và đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án tồn.

    2. Các phòng nghiệp vụ hoàn thành việc tổng kết công tác nghiệp vụ và bình xét thi đua đảm bảo đạt yêu cầu, chất lượng và thời gian quy định.

         3. Văn phòng hoàn thành các loại báo cáo: Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát; Báo cáo việc thực hiện Kế hoạch kiểm tra, hội nghị, hội thảo; Báo cáo hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp hình sự và Báo cáo tổng kết và bình xét thi đua năm 2014.

4. Tiến hành tổ chức xét đánh giá cán bộ; phân tích đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng năm 2014 và hoàn tất hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng lương và phụ cấp thâm niên nghề. Lập hồ sơ bổ nhiệm mới 03 Phó Trưởng phòng; 05 Kiểm tra viên; duy trì hoạt động thanh tra đột xuất về chấp hành kỷ luật nội vụ trong Ngành.

         5. Báo cáo tình hình thực hiện công tác văn thư lưu trữ năm 2014, phương hướng năm 2015 và trực tiếp hướng dẫn cấp huyện thực hiện nghiệp vụ Văn thư; tiến hành xây dựng Kế hoạch và thực hiện việc đưa vào lưu trữ các hồ sơ, tài liệu năm 2015.

         6. Triển khai, thực hiện việc đầu tư trang thiết bị kết nối xây dựng Hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến đến cấp huyện.

          7. Lãnh đạo Viện tham dự kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm và tham gia tiếp xúc cử tri sau kỳ họp.

8. Viện trưởng dự họp BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, dự hội nghị Tỉnh ủy đột xuất lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí trong Tỉnh ủy; họp giao ban định kỳ các cơ quan khối Nội chính và tiến hành bình xét thi đua khối Nội chính.

          9. Cán bộ, công chức tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt lịch trực nghiệp vụ, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau tết dương lịch; chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ.

Lãnh đạo Viện và Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt các nội dung chương trình thuộc phạm vi phụ trách./.

 

Nơi nhận:                                                                                     VIỆN TRƯỞNG

-Lãnh đạo viện;

-Các Phòng trực thuộc;                                              

- Viện VKSND huyện, thành phố;                                           (đã ký)

- Lưu: VT.

                                                                                                          

                                                                                 Đoàn Hoàng Đệ