Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE


Số: 179/CTr-VKS-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 02 tháng 6 năm 2014

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

 Công tác kiểm sát Tháng 6 năm 2014

                           

                   

          1.  Hoàn thành báo cáo sơ kết công tác Kiểm sát, các báo cáo chuyên đề nghiệp vụ 06 tháng đầu năm 2014 và dự Hội nghị sơ kết Ngành tại Tiền Giang.

2. Hoàn thành báo cáo về việc thực hiện chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trưng cầu giám định và kiểm sát giám định tư pháp hình sự của Viện kiểm sát”; báo cáo 03 năm thực hiện việc xử lý hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển quả thuốc phiện.

3. Tổ chức Hội nghị tập huấn trong lĩnh vực hình sự; tổ chức ký kết quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết tố giác, tin báo tội phạm.

4. Báo cáo đánh giá chất lượng qua 3 năm thực hiện tranh tụng tại phiên tòa hình sự.

          5. Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 04 về kháng nghị phúc thẩm dân sự, hành chính; dự hội nghị trực tuyến triển khai Luật đất đai.

6. Tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế 59 và Quyết định 487 về tiếp công dân, giải quyết khiểu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp.

7. Dự Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý án hình sự do VKSTC tổ chức.

8.  Kiện toàn tổ chức cán bộ một số đơn vị trực thuộc; tiếp tục triển khai xây dựng hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm trong ngành; tổ chức thực hiện Chỉ thi 05 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Ngành và thông qua hồ sơ bổ nhiệm 02 Kiểm tra viên.

9. Hoàn tất hồ sơ đề nghị tặng Kỉ niệm Chương và bình xét các đợt thi đua ngắn hạn; ký hợp đồng mua sắm tài sản theo đề án.

10. Kiểm tra toàn diện 02 đơn vị (Chợ Lách, Châu Thành); thanh tra đột xuất 02 đơn vị.

11. Báo cáo tình hình thực hiện NQHĐND tỉnh 06 tháng đầu năm; dự hội nghị bàn về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; dự họp giao ban định kỳ khối nội chính và tổ chức Hội nghị đảng viên 06 tháng đầu năm.

          12. Các đơn vị  trực thuộc tập trung chỉ đạo, rà soát tiến độ, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch công tác năm; tích cực đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhằm khắc phục những chỉ tiêu công tác đạt thấp trong 06 tháng đầu năm.

           Lãnh đạo Viện và Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt các nội dung chương trình thuộc phạm vi phụ trách./.

 

Nơi nhận:                                                                     VIỆN TRƯỞNG

 

- Lãnh đạo viện;                                                                                                    

  Các đơn vị trực thuộc;                                                       (đã ký)

 

 Lưu: VT. 

                                                                                                                                                                                                                Đoàn Hoàng Đệ