Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE


Số: 130/CTr-VKS-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 29 tháng 4  năm 2014

 

CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

 Công tác kiểm sát Tháng 5 năm 2014

                           

            1. Các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện tốt Chương trình, Kế hoạch để đảm bảo đạt được tiến độ các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác kiểm sát. Tiến hành sơ kết công tác Kiểm sát 06 tháng đầu năm 2014 đảm bảo đạt yêu cầu về nội dung và thời gian quy định. 

         2. Tham mưu Tỉnh ủy ra Chỉ thị về tăng cường giải quyết tin báo tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; phối hợp liên ngành xây dựng quy chế phối hợp trong lĩnh vực này. 

          3. Báo cáo sơ kết 05 năm tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp. 

           4.  Báo cáo những vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực tín dụng – ngân hàng, Xây dựng chuyên đề viết cáo trạng để tổ chức tập huấn cho cấp huyện (dự kiến 23/5/2014). 

          5.  Tiến hành kiểm sát trực tiếp Trại giam Châu Bình đợt 1 năm 2014; kiểm sát trực tiếp Trại tạm giam Công an tỉnh 6 tháng đầu năm 2014. 

6.  Tiến hành kiểm sát trực tiếp Cục THADS Đợt I năm 2014; báo cáo thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu lực kiến nghị, kháng nghị của VKS về công tác thi hành án dân sự. 

7. Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị bổ nhiệm 03 KSV sơ cấp gửi HĐ tuyển chọn KSV tỉnh. 

8. Báo cáo 5 năm thực hiện công tác tham mưu tổng hợp, báo cáo hiện trạng mô hình tổ chức thi đua, khen thưởng. 

9. Lập hồ sơ xét đề nghị tặng Kỉ niệm chương và khen thưởng các đợt thi đua ngắn hạn năm 2014. 

         10. Mở hồ sơ, thông báo kết quả chào hàng canh tranh và ký hợp đồng với các đơn vị trúng thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị theo Đề án năm 2014 và duyệt quyết toán quý I năm 2014 đối với đơn vị huyện, thành phố. 

11. Kiểm tra toàn diện 02 đơn vị (Thành phố Bến Tre và Giồng Trôm).

 

12. Tổ chức phân công trực nghiệp vụ, nghỉ lễ, nghỉ bù đúng quy định (lễ: 30/4 và 1/5). 

13. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ công chức trong việc chấp hành ngày, giờ công lao động; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông. 

          Lãnh đạo Viện và Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt các nội dung chương trình thuộc phạm vi phụ trách./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                      VIỆN TRƯỞNG

- Lãnh đạo viện;                                                                                                    

 - Các đơn vị trực thuộc;                                                       (đã ký)

 - Lưu: VT. 

                                                                                                                                                                                                  Đoàn Hoàng Đệ