Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

 

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 923/CTr-VKS-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 01 tháng 8 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

Công tác kiểm sát tháng 8 năm 2016

1. Tích cực phối hợp liên ngành phân loại xử lý tố giác, tin báo tội phạm; tăng cường phối hợp chọn án điểm, xét xử lưu động và chọn án xét xử phiên tòa rút kinh nghiệm trong các lĩnh vực Hình sự, Dân sự – Hành chính.

2. Làm tốt công tác kiểm sát hồ sơ đặc xá và xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đợt lễ 02/9; kiểm sát trực tiếp trại tạm giam công an tỉnh Quý III năm 2016.

3. Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ; báo cáo Hội đồng xét nâng lương thường xuyên 6 tháng cuối năm; hoàn tất hồ sơ bổ nhiệm 02 Kiểm tra viên; tổ chức họp mặt tiễn 01 cán bộ về hưu.

4. Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/BCSĐ ngày 20/12/2013 của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ Thanh tra ngành kiểm sát nhân dân và dự tập huấn công tác Thanh tra do Ngành tổ chức.

5. Dự Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và triển khai, hướng dẫn nội dung tập huấn cho cấp dưới.

6. Kiểm tra toàn diện 03 đơn vị: Thạnh Phú (11/8), Giồng Trôm (16/8), Thành Phố Bến tre (18/8); thanh tra công vụ, kết hợp kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ tại 03 đơn vị; kiểm điểm trách nhiệm án đình chỉ không phạm tội 01 trường hợp.

7. Quyết toán NSNN năm 2015 với VKSND tối cao tại Quảng Ngãi; bảo vệ dự toán NSNN năm 2017 tại Hà Nội; kiểm tra quyết toán NSNN 6 tháng đầu năm các VKS huyện, thành phố và ký kết hợp đồng thuê chỉnh lý tài liệu lưu trữ;

8. Lãnh đạo viện dự kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX và tiếp xúc cử tri sau kỳ họp; dự Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm.

9. Cán bộ, Kiểm sát viên chấp hành nghiêm túc việc trực nghiệp vụ, trực bảo vệ. Tiếp tục làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống cháy, nổ và chấp hành tốt các quy định pháp luật về an toàn giao thông.

Lãnh đạo Viện và Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt các nội dung chương trình thuộc phạm vi phụ trách./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo viện;

- Các Phòng trực thuộc;

- Lưu: VT.

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Đoàn Hoàng Đệ