Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

 

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 650/CTr-VKS-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 01 tháng 6 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

Công tác kiểm sát tháng 6 năm 2016

1. Hoàn thành báo cáo sơ kết công tác Kiểm sát, các báo cáo chuyên đề nghiệp vụ 06 tháng đầu năm 2016; dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát do Ngành tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức triển khai công tác kiểm sát 6 tháng cuối năm trong nội bộ Ngành.

2. Các đơn vị trực thuộc tổng hợp, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm, từ đó đề ra các biện pháp hữu hiệu để đạt toàn diện chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2016, sơ kết công tác phối hợp Mặt trận tổ quốc tỉnh 6 tháng đầu năm.

3. Triển khai, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tháng hành động phòng, chống ma túy thuộc trách nhiệm VKS; kiểm tra, chỉ đạo xử lý về việc rút ngắn thời hạn tố tụng theo quy định BLTTHS năm 2015, đối với các vụ án đang thụ lý KSĐT.

4. Tổ chức thi “CHÚNG TÔI LÀ KIỂM SÁT VIÊN” năm 2016; tổ chức tập huấn 02 đạo luật: Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

5. Báo cáo kết quả công tác nhận xét, đánh giá, luân chuyển cán bộ nhiệm kỳ 2010 -2015; thông qua phương án kiện toàn Ban lãnh đạo Viện KSND huyện Giồng Trôm và Viện KSND tỉnh.

6. Trình đề nghị Viện KSND tối cao thành lập mới Phòng 12 và phương án điều động, bổ nhiệm mới cán bộ lãnh đạo, quản lý.

7. Hoàn tất hồ sơ đề nghị tặng Kỉ niệm Chương Bảo vệ pháp chế và bình xét các đợt thi đua ngắn hạn.

8. Triển khai bảo trì, sửa chữa VKS Giồng Trôm, VKS Thạnh Phú và Viện tỉnh; tiến hành mua sắm theo đề án 2016 và tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, sổ sách quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015.

9. Lãnh đạo Viện dự Hội nghị về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 06 tháng đầu năm; dự kỳ họp thứ 1 – HĐND tỉnh khóa IX; cán bộ chủ chốt dự Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Lãnh đạo Viện và Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt các nội dung chương trình thuộc phạm vi phụ trách./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo viện;

- Các Phòng trực thuộc;

- Lưu: VT.

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Văn Chí