Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 492/CTr-VKS-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 04 tháng 5 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

Công tác kiểm sát tháng 5 năm 2016

1. Các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện tốt Chương trình, Kế hoạch phấn đấu vượt tiến độ các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm; đồng thời rà soát, nắm chắc từng nội dung, số liệu công tác đã thực hiện, để chuẩn bị sơ kết công tác Kiểm sát 06 tháng đầu năm 2016 đạt yêu cầu về nội dung và đúng thời gian quy định.

2. Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra Viện KSND tối cao kiểm tra công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự. Ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong việc phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Các phòng nghiệp vụ chuẩn bị tốt nội dung tập huấn các Bộ luật (mới) có liên quan công tác ngành.

3. Tiến hành kiểm sát trực tiếp Trại giam Châu Bình đợt I năm 2016; kiểm sát trực tiếp Trại tạm giam Công an tỉnh và nhà tạm giữ Công an Thành phố Bến Tre ở 6 tháng đầu năm 2016.

4.Hoàn thành kiểm sát trực tiếp Cục THADS Đợt I năm 2016.

5. Báo cáo tổng kết 10 năm công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Chuẩn bị công tác nhân sự, lập hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao xem xét tách phòng Kiểm sát và giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp. Thanh tra nghiệp vụ 02 đơn vị.

6. Báo cáo tình hình kết quả triển khai phương châm thực hiện Nghị quyết Đại hội X “Dân chủ - Kỷ cương – Đoàn kết – Năng động – Đổi mới”; báo cáo công tác cải cách tư pháp 06 tháng đầu năm 2016 và tổng hợp góp ý kiến đóng góp biểu mẫu nghiệp vụ và quản lý hành chính.

7. Triển khai kế hoạch mua sắm máy photocopy và hợp đồng sửa chữa, chống xuống cấp trụ sở Thạnh Phú, Giồng Trôm, Viện kiểm sát tỉnh.

8. Hướng dẫn sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và việc xét đề nghị khen thưởng đợt thi đua ngắn hạn năm 2016.

9. Triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2016; làm tốt công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn cho cán bộ, công chức trong Ngành tham gia và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của người ứng cử và bầu cử theo đứng quy định.

Lãnh đạo Viện và Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt các nội dung chương trình thuộc phạm vi phụ trách./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo viện;

- Các Phòng trực thuộc;

- Lưu: VT.

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Đoàn Hoàng Đệ