Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

  VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 364/CTr-VKS-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 01 tháng  4 năm 2016

 

CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

Công tác kiểm sát tháng 4 năm 2016

                            

          1. Tích cực trọng phối hợp liên ngành trong việc phân loại xử lý tố giác, tin báo tội phạm, lưu ý các tố giác tin báo quá hạn; tăng cường phối hợp chọn án điểm và tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm. 

2. Ban hành quy chế phối hợp Cơ quan điều tra- Viện kiểm sát - Thanh tra tỉnh trong việc phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo kế hoạch số 10/TU ngày 28/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

3. Kiểm sát hồ sơ và tham gia Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 30.4.2016; tham gia Hội đồng Thi hành án tử hình 01 bị án. 

4. Hoàn tất hồ sơ, quy trình lấy ý kiến giới thiệu quy hoạch chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh (giai đoạn 2020-2025) và thực hiện các bước tiếp theo của quy trình quy hoạch A1. 

5. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa VIII về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2015”. 

6.Tiếp và làm việc Đoàn kiểm tra văn thư, lưu trữ UBND tỉnh đến kiểm tra đơn vị; hoàn chỉnh hồ sơ, chứng từ báo cáo quyết toán năm 2015 với Viện KSND tối cao. 

7. Dự hội nghị tập huấn về các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp do Ngành tổ chức. 

8. Lãnh đạo viện dự hội nghị Tỉnh ủy mở rộng về sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết Tỉnh ủy quý I năm 2016 và dự hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai chủ trương « Đồng khởi-khởi nghiệp ». 

9. Cán bộ, công chức làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ; phòng chống cháy nổ, đảm bảo ngày giờ công lao động. 

Lãnh đạo Viện và Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt các nội dung Chương trình thuộc phạm vi phụ trách./. 

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo viện; 

 - Các Phòng trực thuộc;    

- Lưu: VT.         

VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

  

 Đoàn Hoàng Đệ