Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có chức năng giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, giúp đỡ từ những thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên, từ những đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đoàn là tổ chức quần chúng gần Đảng nhất và xây dựng Đoàn là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Các tổ chức Đảng chăm lo củng cố Đoàn, xây dựng mặt trận thanh niên và đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng trong thanh niên. Đảng viên phải là người lãnh đạo, là tấm gương, người bạn của giới trẻ. Như vậy, xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được coi là trách nhiệm của mọi đảng viên, của các cấp ủy Đảng.

Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X khẳng định “Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Đảng đề ra đường lối, chủ trương định hướng cho thanh niên hành động, xác định các chuẩn mực cho thanh niên phấn đấu; xây dựng các tấm gương điển hình tiêu biểu cho thanh niên học tập và noi theo”. Đảng còn có nhiệm vụ chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người vừa hồng vừa chuyên theo tư tưởng Hồ Chí Minh, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho Đảng.

Đảng có vững mạnh, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng thì Đoàn mới có điều kiện phát triển và ngược lại, tổ chức Đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức sẽ đem lại sức sống, bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn là bộ phận hữu cơ, tất yếu và đi trước một bước trong công tác xây dựng Đảng. Với niềm tin tưởng vững chắc vào đường lối đúng đắn của Đảng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời của các cấp ủy Đảng đối với Đoàn Thanh niên, trong thời gian tới Đoàn Thanh niên sẽ làm tốt vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, là người kế tục trung thành sự nghiệp, lý tưởng cách mạng vẻ vang của Đảng./.

Thạch Thiện - Chi đoàn Viện KSND tỉnh