Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Cm đi khi nơi cư trú là bin pháp ngăn chn được quy đnh ti Điu 123 B lut T tng hình s năm 2015 (BLTTHS 2015), được áp dng đi vi b can, b cáo có nơi cư trú rõ ràng nhm đm bo s có mt ca h theo giy triu tp ca Cơ quan điu tra, Vin kim sát, Tòa án. So vi Điu 91 B lut T tng hình s 2003 (BLTTHS 2003) quy đnh v bin pháp ngăn chn trên có nhiu thay đi, b sung, c th:

B sung v thi hn cm đi khi nơi cư trú: Khon 4 Điu 123 BLTTHS 2015 quy đnh: “Thi hn cm đi khi nơi cư trú không quá thi hn điu tra, truy t hoc xét x theo quy đnh ca B lut này. Thi hn cm đi khi nơi cư trú đi vi người b kết án pht tù không quá thi hn k t khi tuyên án cho đến thi đim người đó đi chp hành án pht tù”.

C th hóa nghĩa v ca b can, b cáo b cm đi khi nơi cư trú: BLTTHS 2003 ch quy đnh b can, b cáo phi làm giy cam đoan không đi khi nơi cư trú ca mình, phi có mt đúng thi gian, đa đim ghi trong giy triu tp và khon 3 Điu này quy đnh b can, b cáo vi phm lnh cm đi khi nơi cư trú s b áp dng bin pháp ngăn chn khác. BLTTHS 2015 quy đnh c th hơn các nghĩa v b can, b cáo b cm đi khi nơi cư trú phi cam đoan thc hin và trường hp b can, b cáo vi phm nghĩa v cam đoan quy đnh ti khon 2 Điu 123 BLTTHS 2013 thì b tm giam. Ngoài ra, khon 6 Điu 123 BLTTHS 2015 còn quy đnh thêm: “Nếu b can, b cáo vi phm nghĩa v cam đoan thì chính quyn xã, phường, th trn nơi b can, b cáo cư trú, đơn v quân đi đang qun lý b can, b cáo phi báo ngay cho cơ quan đã ra lnh cm đi khi nơi cư trú biết đ x lý theo thm quyn.

Nhng quy đnh trên đã khc phc hn chế ca Điu 91 BLTTHS 2003, tuy nhiên khi chưa có văn bn liên ngành hướng dn, tôi nhn thy trong quá trình áp dng pháp lut có th phát sinh vn đ sau:

Theo quy đnh mi v thi hn áp dng bin pháp ngăn chn cm đi khi nơi cư trú, Cơ quan điu tra áp dng biu mu s 39 ban hành kèm theo Thông tư s 61 ngày 14/12/2017 ca B Công an giai đon điu tra; Vin kim sát áp dng biu mu s 51 ban hành kèm theo Quyết đnh s 15 ngày 09/01/2018 ca Vin kim sát nhân dân ti cao trong giai đon truy t và đu có quy đnh thi hn cm đi khi nơi cư trú. Tuy nhiên, trong biu mu ban hành kèm theo Ngh quyết s 05 ngày 19/9/2017 ca Hi đng thm phán Tòa án nhân dân ti cao không có biu mu cm đi khi nơi cư trú. Trong khi quy đnh v thm quyn áp dng bin pháp ngăn chn ca Tòa án trong gian đon xét x sơ thm, Khon 1 Điu 278 BLTTHS 2015 có quy đnh: “Sau khi th lý v án, Thm phán ch to phiên tòa quyết đnh vic áp dng, thay đi, hy b bin pháp ngăn chn, bin pháp cưỡng chế, tr vic áp dng, thay đi, hy b bin pháp tm giam do Chánh án, Phó Chánh án Tòa án quyết đnh. Trong giai đon xét x phúc thm, Khon 1 Điu 347 BLTTHS 2015 cũng có quy đnh: “Sau khi th lý v án, Tòa án cp phúc thm có quyn quyết đnh vic áp dng, thay đi, hy b bin pháp ngăn chn, bin pháp cưỡng chế. Trong trường hp khi hết thi hn điu tra, truy t, h sơ v án được chuyn sang Vin kim sát, Tòa án nhưng thi hn áp dng bin pháp ngăn chn cm đi khi nơi cư trú vn còn Vin kim sát, Tòa án có quyn s dng Lnh cm đi khi nơi cư trú do cơ quan t tng trước đó ban hành không.

Vic áp dng bin pháp ngăn chn cm đi khi nơi cư trú có th kéo theo h qu pháp lý như sau: Trong trường hp b can vi phm nghĩa v cm đi khi nơi cư trú trong giai đon chun b xét x và Tòa án không áp dng bin pháp ngăn chn cm đi khi nơi cư trú khi Lnh cm đi khi nơi cư trú ca Cơ quan điu tra, Vin kim sát vn còn, như vy cơ quan đang qun lý b can, b cáo phi báo cho cơ quan nào và cơ quan nào có thm quyn x lý. Trường hp khác, trong giai đon chun b xét x thi hn ghi trong Lnh cm đi khi nơi cư trú ca Cơ quan điu tra, Vin kim sát đã hết nhưng Tòa án không ra Lnh cm đi khi nơi cư trú, dn đến b cáo ri khi đa phương gây cn tr quá trình t tng như vy có đ cơ s đ bt b cáo tm giam không.

Thc tế trong giai đon xét x có rt nhiu trường hp Tòa án không ra Lnh cm đi khi nơi cư trú, như vy có gây khó khăn cho cơ quan t tng không. Để quá trình t tng được thun li, thiết nghĩ cn có s hướng dn thng nht ca liên ngành.

Trn Th Minh Thư – Phòng 7 Vin KSND tnh Bến Tre

Comments  

 
#2 Gealaatxm 28-11-2021 17:33
https://chloroquinestablet.com/
 
 
#1 Cloullyqqja 25-11-2021 13:22
https://chloroquinendi.com/ plaquenil pregnancy
 

Tạo mới bình luận

Mã bảo mật
Làm mới