Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !
 

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 89/VKS-VP

          Bến Tre, ngày 25 tháng 01  năm 2016

GIẤY TRIỆU TẬP HỘI NGHỊ

            Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-VKSTC ngày 22/01/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre triệu tập tham dự Hội nghị trực tuyến với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:

          1. Thành phần dự Hội nghị

          * Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre:

          - Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng trực thuộc;

- Kiểm sát viên trung cấp.

* Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố: Đồng chí Viện trưởng.

2. Thời gian, địa điểm Hội nghị

- Thời gian: Hội nghị được tổ chức 01 buổi; khai mạc lúc 08 giờ ngày 27/01/2016.

- Địa điểm: tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre.

3. Tài liệu phục vụ Hội nghị: Do Viện KSND tối cao cung cấp và Viện KSND tỉnh sẽ thông báo sau.

4. Một số vấn đề cần lưu ý

- Phòng 1, Phòng 3 chịu trách nhiệm xây dựng nội dung tham luận.

- Phòng thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin phối hợp với VNPT chuẩn bị kỹ thuật đảm bảo Hội nghị đạt kết quả tốt.

- Văn phòng tổng hợp chuẩn bị Hội trường, công tác hậu cần cho Hội nghị theo đúng quy định.

- Đoàn Thanh niên chịu trách nhiệm sắp xếp bàn, ghế Hội trường theo Hướng dẫn của Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin.

Yêu cầu các đơn vị sắp xếp công việc, về dự Hội nghị đúng thành phần và thời gian qui định./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Viện;

- Viện KSND các Huyện - Thành phố;

- Các phòng trực thuộc Viện tỉnh;

- Đoàn TN

- Lưu: VT.

VIỆN TRƯỞNG

 

 (đã ký)

   

Đoàn Hoàng Đệ