Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 72/CTr-VKS-TK

          Bến Tre, ngày 21 tháng 01  năm 2016

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 25/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016, Hướng dẫn số 09/HD-VKSTC-C2 ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin - Viện kiểm sát nhân dân tối cao Kế hoạch số: 54/KH-VKS ngày 18/01/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre về: “Công tác thống kê và công nghệ thông tin”. Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre xây dựng Chương trình, hướng dẫn thực hiện công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016 như sau:

I. Về công tác thống kê

1. Về thực hiện các quy chế thông tin, báo cáo và lập biểu thống kê

- Các đơn vị thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời các loại báo cáo thống kê, theo Quy chế về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân. Kiểm tra kỹ số liệu trong báo cáo thống kê trước khi truyền gửi về tỉnh, tránh bỏ sót số liệu, đồng thời cũng tránh việc trùng lấp số liệu; nhất là án chuyển đi, chuyển đến; đơn vị nào chuyển đi thì tự động trừ ra, đơn vị nào nhận chuyển đến thì tự động cộng thêm vào, nếu án chuyển đi, chuyển đến là án cũ thì đơn vị nhận cộng vào án cũ, đơn vị chuyển trừ ra án cũ; nếu là án mới thì đơn vị nhận cộng vào án mới, đơn vị chuyển trừ ra án mới, để đảm bảo 01 vụ án chỉ 01 đơn vị tính số liệu thụ lý; tránh trường hợp có 01 vụ án mà đơn vị chuyển đi cũng tính và đơn vị nhận chuyển đến cũng tính thì sẽ bị trùng số liệu, hoặc cả 02 đơn vị đều không tính thì sẽ thiếu số liệu.

- Số liệu gửi Phòng Thống kê phải thống nhất số liệu gửi Văn phòng, các Phòng nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát tỉnh và số liệu đã cập nhật vào các phần mềm quản lý án.

- Các chỉ tiêu án tạm đình chỉ, đình chỉ, án trả hồ sơ điều tra bổ sung cần phải ghi chính xác, đặc biệt án đình chỉ điều tra do không phạm tội, án Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên không phạm tội có phụ lục danh sách kèm theo, thống kê phải khớp với phụ lục và báo cáo văn bản; Án còn lại của tháng trước phải khớp với án cũ của tháng sau (trừ những trường hợp án có tách, nhập, chuyển đi, chuyển đến, trả hồ sơ, phục hồi, hoặc cấp trên hủy án điều tra xét xử lại).

- Năm 2016 là năm triển khai nhiều đạo luật quan trọng liên quan đến lĩnh vực hoạt động của ngành như:  Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, Bộ luật dân sự năm 2015, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Luật tố tụng hành chính năm 2015, tiếp tục triển khai Luật Thi hành án dân sự v.v… Do đó đòi hỏi hệ thống chỉ tiêu thống kê cũng phải thay đổi theo để phù hợp với các đạo luật trên, vì vậy các đơn vị cần phải tích cực nghiên cứu đề xuất, tham gia ý kiến sửa đổi bổ sung hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê của Ngành cho phù hợp với các quy định mới của pháp luật và đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ngành.

- Trong khi chờ đợi ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê mới, các đơn vị vẫn tiếp tục thực hiện các loại biểu mẫu, hệ thống chỉ tiêu thống kê hiện hành;  Tiếp tục thực hiện nghiêm túc thống kê tội phạm trong giai đoạn xét xử sơ thẩm theo Quyết định số 114/2004/VKSTC-TKTP ngày 19/8/2004 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhằm đảm bảo phiếu được lập và truyền, gửi về VKSND tỉnh đầy đủ, chính xác, kịp thời.

2. Phân tích chỉ tiêu thống kê, truyền, gửi và đính chính số liệu

- Định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 12 tháng, các đơn vị tự so sánh đối chiếu số liệu thống kê với số liệu đã cập nhật vào các phần mềm quản lý án để có sự điều chỉnh, bổ sung, cập nhật kịp thời; tự đánh giá kết quả thực hiện việc cập nhật đã đạt được bao nhiêu phần trăm; đồng thời đánh giá được chất lượng công việc đã thực hiện được theo các chỉ tiêu Quốc hội giao, chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành và các chỉ tiêu do đơn vị đề ra, trên cơ sở phân tích từ các chỉ tiêu thống kê của đơn vị mình.

- Các đơn vị truyền bằng đường truyền và gửi bản in để đối chiếu vào sáng ngày họp báo cuối tháng đối với những lần họp trực tiếp; hoặc truyền, gửi trước 01 ngày đối với những lần họp trực tuyến hoặc không họp; nếu số liệu có sai sót cần sửa chữa, các đơn vị truyền, gửi lại và báo kịp thời cho Phòng Thống kê biết để nhận lại; Đồng thời các đơn vị phải sửa lại bản lưu tại đơn vị mình để tránh trường hợp kỳ thống kê sau lại tiếp tục sai và phải điều chỉnh lại.

          II. Về ứng dụng công nghệ thông tin

1. Cơ sở pháp lý

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế và Quyết định       số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt    Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

2. Một số ứng dụng chủ yếu

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban trực tuyến giữa 02 cấp tỉnh, huyện vào ngày làm việc cuối tháng, thời gian kiểm tra kỹ thuật lần 1 vào 13 giờ 30 phút ngày làm việc trước ngày họp 01 ngày, kiểm tra kỹ thuật lần 02 vào lúc 7 giờ ngày làm việc cuối tháng, họp chính thức lúc 8 giờ ngày làm việc cuối tháng; trường hợp có sự thay đổi lịch họp Văn phòng Viện KSND tỉnh sẽ có thông báo đến các đơn vị.

- VKSND các huyện- thành phố chủ động liên hệ với Tòa án cùng cấp để khi Viện KSND tỉnh hoặc Viện KSND tối cao có chủ trương xây dựng hệ thống truyền hình trực tuyến đến các phòng xét xử thì các đơn vị sẳn sàng phối hợp thực hiện.

- Đảm bảo 100% các đơn vị sử dụng phần mềm thống kê, phần mềm truyền file giữa 02 cấp. Tập trung triển khai và áp dụng phần mềm Hệ thống quản lý và thống kê án hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại, phần mềm thi đua khen thưởng... trong ngành Kiểm sát nhân dân. Quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả thiết bị và phần mềm hiện có. Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời 100% các vụ án vào các phần mềm hiện có.

- Tích cực sử dụng phần mềm quản lý công văn I_office, thư điện tử… để trao đổi, trình ký… công văn, tài liệu. Phấn đấu 100% văn bản không mật trình trong Ngành dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản gửi song song cùng văn bản giấy), 80% văn bản không mật trao đổi giữa các đơn vị (cùng cấp, cấp trên và cấp dưới) dưới dạng điện tử.

- Khai thác, vận hành, bảo quản tốt các trang thiết bị công nghệ thông tin và hệ thống mạng máy tính, đường truyền số liệu, các phần mềm ứng dụng, các thiết bị họp trực tuyến; tăng cường ứng dụng nhưng phải đảm bảo tính bảo mật, thực hiện đúng quy định của pháp luật về khai thác và sử dụng mạng viễn thông, internet.

- Thường xuyên mở, kiểm tra hộp thư điện tử, trang tin điện tử của ngành và phần mềm quản lý công văn I_office ít nhất 04 lần/ 01 ngày làm việc để kịp thời xử lý công việc có liên quan.

III. Tổ chức thực hiện

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhỡ và tạo điều kiện thuận lợi để công tác thống kê và công nghệ thông tin hoạt động ngày càng có hiệu quả, kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành một cách nhanh chóng, chính xác.

Trên đây là những nội dung cơ bản về công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016 . Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc cần kịp thời trao đổi, phản ánh về Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre để được giải đáp./.

 

Nơi nhận:

- Cục 2- VKSTC (để báo cáo);

- Lãnh đạo viện (để báo cáo);

- VKSND các huyện- TP;

- Các phòng nghiệp vụ, Văn phòng;

- Lưu: TK, VT.

TL.VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Văn Cường