Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

     VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/GTrT-VKS-VP

          Bến Tre, ngày 04 tháng 01  năm 2016

 

GIẤY TRIỆU TẬP HỘI NGHỊ


          Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre quyết định tổ chức Hội nghị: “Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai công tác Kiểm sát năm 2016”, với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

          1. Thành phần dự Hội nghị

          * Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre:

          - Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

          - Trưởng, Phó trưởng các phòng trực thuộc;

          - Kiểm sát viên  trung cấp;

          - Chánh, Phó Chánh văn phòng và Cán bộ làm công tác tổng hợp Văn phòng.

          * Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố: Đồng chí Viện trưởng.

          2. Thời gian, địa điểm Hội nghị

- Hội nghị được tổ chức 01 ngày; khai mạc lúc 7h30 phút ngày 14/01/2016.

- Địa điểm: Hội trường Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre.

3. Một số vấn đề lưu ý

- Tất cả các đơn vị phát biểu tham luận theo hướng dẫn chung. Riêng các đơn vị được chỉ định tham luận phải chuẩn bị nội dung tham luận theo yêu cầu (có danh sách kèm).

- Đại biểu mặc trang phục xuân hè, thắt cà vạt; đeo cấp hàm, cấp hiệu đúng quy định Ngành.

          Yêu cầu các đơn vị sắp xếp công việc, về dự Hội nghị đúng thành phần và thời gian qui định./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Viện;

- Viện KSND các Huyện - Thành phố;

- Các phòng trực thuộc;

- Lưu: VT.

VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Hoàng Đệ


Nhấn vào nút bên dưới để tải tài liệu về Hội nghị

download