Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         TỈNH BẾN TRE                         Bến Tre, ngày 21 tháng 12 năm 2015

       Số: 1629/VKS-TK

  

                                 Kính gửi:

         - Viện KSND các huyện - thành phố;

         - Các phòng trực thuộc VKS tỉnh.

  

         Thực hiện Công văn số: 5035/VKSTC-C2 ngày 18/12/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao “V/v truyền hình hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2016 trên hệ thống VMEET” (Có sao gửi kèm theo). 

1. Thành phần dự hội nghị: 

- Cấp Tỉnh: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng trực thuộc. 

- Cấp huyện: Lãnh đạo Viện và các Kiểm sát viên. 

2. Thời gian: 

- Thời gian kiểm tra kỹ thuật: 13 giờ 30 phút ngày 24/12/2015 (Thứ năm). 

- Thời gian tinh chỉnh hệ thống: 7 giờ đến 8 giờ ngày 25/12/2015; Hội nghị chính thức 8 giờ ngày 25/12/2015 (Thứ sáu), thời gian 01 buổi. 

3. Địa điểm: 

- Cấp tỉnh: Dự tại hội trường Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. 

- Cấp huyện: Dự tại hội trường hoặc phòng họp Viện kiểm sát huyện. 

4. Phân công hội nghị: 

- Văn phòng phối hợp với Đoàn Thanh niên 13 giờ 30 phút ngày 24/12/2015 sắp xếp bàn, ghế hội trường. 

- Phòng Thống kê chuẩn bị kỹ thuật cho hội nghị. 

Đề nghị Lãnh đạo Viện KSND các huyện- thành phố phân công cán bộ trực và phối hợp với VNPT để đảm bảo kỹ thuật. Trong quá trình diễn ra hội nghị các đơn vị hạn chế sử dụng Internet để đảm bảo đường truyền./. 

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo viện (để dự hội nghị);

- VKS các huyện-TP (để thực hiện);

- Các phòng trực thuộc (để thực hiện);

- Đoàn Thanh niên (để thực hiện);

- Lưu: phòng TK, VT.

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 (đã ký)

 

 

 Đoàn Hoàng Đệ