Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         TỈNH BẾN TRE                         Bến Tre, ngày 15 tháng 12 năm 2015

       Số: 1596/VKS-TK

  

Kính gửi:

     - ViệnKSND các huyện- thành phố;

     - Các phòng 1, 3, 8 Viện KSND tỉnh.

  

          Thực hiện các Quyết định 436, 161, 203 về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê của VKSNDTC. Phòng Thống kê tội phạm và CNTT Viện KSND tỉnh Bến Tre hướng dẫn  các đơn vị thực hiện như sau:

Về thời gian lấy số liệu thống kê:từ 01/01/2015 đến 30/12/2015;

Về biểu mẫu và phần mềm thống kê:

+ Thống kê án ma túy:Sử dụng biểu mẫu thống kê ban hành theo quyết định 436 ngày 29/09/2011, gồm 02 loại biểu mẫu số 01 và 02.

+ Thống kê số vụ, số bị can đã khởi tố và thống kê số vụ, số bị can đã truy tố:Thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo quyết định 161/QĐ-VKSTC ngày 29/5/2014.

+ Thống kê người chưa thành niên phạm tội:Thực hiện theo Quyết định số 203/QĐ-VKSTC ngày 17/5/2003.

+ Thống kê các chỉ tiêu quốc gia:Thực hiện theo công văn số 136/CTK-TTTK ngày 12/3/2015 của Cục thống kê Bến Tre, VKS tỉnh đã sao gửi kèm theo CV số 345/VKS-TKTP ngày 27/3/2015 của VKS tỉnh.

- Các đơn vị vào địa chỉwww.vksbentre.gov.vn, vào mục download, chọn mục biểu mẫu thống kê để tải các biểu mẫu.

Thời gian gửi thống kê: Có ở Viện tỉnh vào ngày họp báo tháng 12/2015.

Hình thức gửi: Các đơn vị truyền hoặc gửi mail về địa chỉ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , đồng thời gửi 01 bản để đối chiếu.

      Đề nghị các đơn vị nghiên cứu thực hiện tốt nội dung hướng dẫn này./.

 

 

Nơi nhận:

-  Như trên ;

- Lưu: TKTP, VT.

TL.VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 (đã ký)

 

 

Phạm Văn Cường