Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1317/GTT-VKS-TK

Bến Tre, ngày 27 tháng 10 năm 2015

 

GIẤY TRIỆU TẬP

        

        - Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-VKSTC ngày 03 tháng 9 năm 2015, Công văn số 4233/VKSTC-VP ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Viện KSND tối cao “Về việc tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành KSND”.

          I. Thành phần dự Hội nghị:

          1. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: 

- Đ/c Viện trưởng phụ trách công tác tuyên truyền. 

- Đ/c Chánh Văn phòng. 

- Các Thành viên Tổ tuyên truyền, các thành viên Ban biên tập Trang tin điện tử ngành Kiểm sát Bến Tre và các cộng tác viên. 

2. Viện kiểm sát nhân dân các huyện - Thành phố: 

   Đ/c Đại diện Lãnh đạo phụ trách công tác tuyên truyền và các cộng tác viên. 

II. Hình thức, thời gian, địa điểm: 

- Hình thức: Hội nghị trực tuyến từ Viện KSND tối cao đến Viện KSND tỉnh. 

- Thời gian lúc 8 giờ, ngày 29/10/2015 (Thứ năm). 

- Địa điểm: Tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. 

III. Phân công công việc: 

- Văn phòng chuẩn bị hậu cần, âm thanh, ánh sáng; Văn phòng phối hợp với Đoàn Thanh niên 13 giờ 30 phút ngày 28/10/2015 (thứ tư) sắp xếp bàn ghế hội trường. 

- Phòng Thống kê có trách nhiệm chuẩn bị kỹ thuật cho việc tổ chức hội nghị thành công. 

Yêu cầu các đơn vị được triệu tập cử đại biểu dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo viện;

- Các thành viên tổ TT; Ban biên tập TTĐT, CTV (để dự);

- VKS các huyện-TP (để dự);

- Lưu: phòng TK, VT.

VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Hoàng Đệ