Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 1160/VKS-TK

V/v chuẩn bị kỹ thuật 02 hội nghị  trực tuyến với Viện KSND tối cao

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày  17  tháng 9 năm 2015

 

Kính gửi:  Viện kiểm sát nhân dân các huyện- Thành phố.

 

- Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-VKSTC-C1 ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao “Về việc tổ chức Hội nghị nâng cao trách nhiệm phối hợp trong công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp” và Kế hoạch số 114/KH-VKSTC-C2 ngày 08/9/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao “Về Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện thông tư 01/2005 công tác thống kê liên ngành” (đã sao gửi cho các đơn vị).

1. Hội nghị thứ nhất (Về tin báo tội phạm): Do Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức

+ Thời gian kiểm tra kỹ thuật: 13 giờ ngày 21/9/2015 (Thứ hai).

+ Thời gian tinh chỉnh hệ thống: 6 giờ 30 phút ngày 22/9/2015; Họp chính thức 8 giờ ngày 22/9/2015 (Thứ ba).

2. Hội nghị thứ hai (Về thống kê liên ngành): Do Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức

+ Thời gian Hội nghị chính thức: Lúc 14 giờ ngày 22/9/2015 (chiều thứ ba).

-Tài liệu hội nghị thống kê liên ngành đã gửi tại địa chỉ: http://123.30.8.195/PRG/TaiLieuTK10NAMTT01, các đơn vị tải về gửi cho liên ngành cấp huyện để thực hiện.

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Thông tư 06 do Viện kiểm sát tỉnh tổ chức được dời lại thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

Đề nghị các đơn vị thường xuyên xem thông báo trên trang web Viện kiểm sát tối cao và trang web Viện kiểm sát tỉnh để nhận tài liệu và kiểm tra thông tin./.                                                   

                 

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo viện (để báo cáo);

- VNPT Bến Tre (để phối hợp);

- VKS các huyện-TP (để thực hiện);

- Lưu: phòng TK, VT.

TL.VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã ký) 

 

 

Phạm Văn Cường

 


Nhấp vào nút bên dưới để tải các tài liệu hướng dẫn

download