Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số:  1143/VKS-TKTP

V/v chuẩn bị kỹ thuật hội nghị sơ kết 02 năm Thông tư 06/2013 và tổng kết 10 năm Thông tư 01/2005 về thống kê liên ngành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày  15  tháng 9 năm 2015

Kính gửi:  Viện kiểm sát nhân dân các huyện- Thành phố.

Ngày 22 tháng 9 năm 2015 Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức 02 Hội nghị trực tuyến đến cấp huyện, nội dung sau:

1. Hội nghị thứ nhất: Do Viện kiểm sát tỉnh tổ chức.

- Thực hiện Kế hoạch số 1003/KH-VKS-P1 ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Viện trưởng VKSND tỉnh Bến Tre “Về việc Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT, ngày 02/8/2013” về tiếp nhận giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố.

+ Thời gian kiểm tra kỹ thuật: 07 giờ 30 phút ngày 21/9/2015 (Thứ hai).

+ Thời gian tinh chỉnh hệ thống: 6 giờ 30 phút ngày 22/9/2015; Họp chính thức 7 giờ 30 phút ngày 22/9/2015 (Thứ ba).

2. Hội nghị thứ hai: Do Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức

- Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-VKSTC-C2 ngày 08/9/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao “Về Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện thông tư 01/2005 công tác thống kê liên ngành” (đã sao gửi cho các đơn vị).

+ Thời gian Hội nghị chính thức: Lúc 14 giờ ngày 22/9/2015 (chiều thứ ba). Đề nghị các đơn vị thường xuyên xem thông báo trên trang web Viện kiểm sát tối cao và trang web Viện kiểm sát tỉnh để biết thời gian kiểm tra kỹ thuật./.

                                                    

                 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo viện (để báo cáo);

- Cục 2 VKSTC (để báo cáo);

- VKS các huyện-TP (để thực hiện);

- Lưu: phòng TKTP & CNTT, VT.

TL.VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã ký)

 

 

Phạm Văn Cường


Nhấp vào nút bên dưới để tải các tài liệu hướng dẫn

download