Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE


Số: 22/CV-VKS-TKTP

V/v thống kê tháng 10 và 11/2013 theo mẫu mới phục vụ kỳ họp thứ 7, QH khóa XIII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 Bến Tre, ngày  20  tháng  3  năm 2014

Kính gửi:

               - Viện KSND các huyện- thành phố;

               - Các phòng nghiệp vụ Viện KSND tỉnh.

 

          Thực hiện Công văn số 548/VKSTC-VP ngày 11 tháng 3 năm 2014 của VKS tối cao, công văn số 75/VKS-VP của VP VKS tỉnh Bến Tre “về việc xây dựng báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 7, QH khóa XIII” (VP đã sao gửi). Phòng Thống kê tội phạm và CNTT Viện KSND tỉnh Bến Tre hướng dẫn  các đơn vị thực hiện như sau:

          1.Thống kê tháng 12/2013, tháng 01,02,03/2014: Phòng TKTP và CNTT sẽ tự tổng hợp.

2. Thống kê tháng 10 và 11/2013: Các đơn vị thực hiện theo mẫu mới ban hành theo Quyết định 452/QĐ-VKSTC ngày 04/10/2013 của VKSNDTC. Các đơn vị lấy số liệu từ mẫu cũ điền vào mẫu mới và cập nhật thêm những chỉ tiêu cho đầy đủ vào mẫu mới. Các đơn vị truyền, gửi về Phòng TKTP và CNTT trước ngày 26/3/2014. Đối với thống kê tháng 3/2014 các đơn vị thực hiện bình thường.

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu thực hiện tốt nội dung hướng dẫn này./.

 

                                                                                    

Nơi nhận:                                                                          TL/ VIỆN TRƯỞNG

- LĐV (để báo cáo) ;                                    TRƯỞNG PHÒNG TKTP & CNTT

- Như trên (để thực hiện);                                            (đã ký)

- Lưu: TKTP, VT.

                                                                                           Phạm Văn Cường