Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 1026/VKS-TKTP

V/v chuẩn bị kỹ thuật họp giao ban tháng 8/2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày  25 tháng 8 năm 2015

 

Kính gửi:

   - Viện kiểm sát nhân dân các huyện- Thành phố;

   - Các phòng trực thuộc VKS tỉnh.

               

                  

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh “V/v họp giao ban trực tuyến tháng 8/2015”.

- Thời gian kiểm tra kỹ thuật: 13 giờ 30 phút ngày 28/8/2015 (Thứ sáu).

- Thời gian tinh chỉnh hệ thống: 6 giờ 30 phút ngày 31/8/2015; Họp chính thức 7 giờ 30 phút ngày 31/8/2015 (Thứ hai).

- Đề nghị Lãnh đạo Viện KSND các huyện- thành phố phân công cán bộ trực để đảm bảo kỹ thuật.

- Trong thời gian họp đề nghị các đơn vị hạn chế sử dụng Internet để đảm bảo đường truyền./.                                                 

                 

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo viện (để báo cáo);

- Cục 2 VKSTC (để báo cáo);

- VKS các huyện-TP (để thực hiện);

- Các phòng trực thuộc (để phối hợp thực hiện);

- Lưu: phòng TKTP & CNTT, VT.

TL.VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã ký) 

 

 

Phạm Văn Cường