Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:919/VKS-P2

V/v báo cáo ý kiến đóng góp đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)

Bến Tre, ngày 29 tháng 7 năm 2015

    Kính gửi:

- Trưởng Phòng 1, 2 và 3 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre;

- Viện trưởng - Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-VKSTC ngày 20/7/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức lấy ý kiến ngành Kiểm sát nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre đề nghị Trưởng Phòng 1, 2, 3 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre và Viện trưởng - Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các yêu cầu sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến về toàn bộ nội dung dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi), gồm cả kết cấu, bố cục và kỹ thuật trình bày các quy định của dự thảo Bộ luật.

2. Các đơn vị phải có báo cáo tổng hợp ý kiến, báo cáo cần bám sát “Đề cương báo cáo kết quả đóng góp ý kiến của Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)” tại Phụ lục II, được ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ (đã sao gửi trước đây). Ngoài ra, các đơn vị phải trình bày cụ thể như sau:

- Tại Mục III, Phần A của Đề cương báo cáo nêu trên: Đối với những vấn đề sửa đổi, bổ sung, cần nêu rõ quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý và nêu rõ lý do của việc đồng ý hoặc không đồng ý. Đối với những vấn đề mà dự thảo Bộ luật giữ nguyên hoặc bổ sung mới nhưng không đồng ý thì cần đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung và nêu rõ lý do.

- Tại Mục IV, Phần A của Đề cương báo cáo nêu trên: Đối với những vấn đề trọng tâm xin ý kiến nhân dân (cụ thể tại Phụ lục I được ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ) cần nêu rõ quan điểm đồng ý với loại ý kiến nào và lý do đồng ý; đề xuất loại ý kiến khác nếu không đồng ý với các loại ý kiến đưa ra và nêu rõ lý do.

- Đối với mỗi nội dung của dự thảo Bộ luật được góp ý cần ghi rõ quan điểm chính thức của đơn vị là đồng ý hay không đồng ý và nêu rõ lý do.

Báo cáo của các đơn vị gửi về Phòng 2 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre trước ngày 07/8/2015 qua địa chỉ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. và 01 bản để đối chiếu.

Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các yêu cầu trên để Phòng 2 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tổng hợp, tổ chức hội nghị và báo cáo về Viện kiểm sát nhân dân tối cao./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (thực hiện);

- Đ/c Châu Văn Thơi – PVT;

- Lưu: VT, P2.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Châu Văn Thơi