Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Chuẩn bị kỹ thuật họp giao ban tháng 7/2015 

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 908/VKS-TKTP

V/v chuẩn bị kỹ thuật họp giao ban tháng 7/2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày  28 tháng 7 năm 2015

 

              Kính gửi : 

                           - VNPT tỉnh Bến Tre

                           - Viện kiểm sát nhân dân các huyện - Thành phố

                           - Các phòng trực thuộc VKS tỉnh

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh “V/v họp giao ban trực tuyến tháng 7/2015”.

- Thời gian kiểm tra kỹ thuật: 13 giờ 30 phút ngày 30/7/2015 (Thứ năm).

- Thời gian tinh chỉnh hệ thống: 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút ngày 31/7/2015; Họp chính thức 7 giờ 30 phút đến 11 giờ ngày 31/7/2015 (Thứ sáu).

- Đề nghị Lãnh đạo Viện KSND các huyện- thành phố phân công cán bộ trực và phối hợp với VNPT để đảm bảo kỹ thuật.

- Trong thời gian họp đề nghị các đơn vị hạn chế sử dụng Internet để đảm bảo đường truyền.

Viện kiểm sát tỉnh Bến Tre rất mong VNPT Bến Tre phối hợp để đảm bảo đường truyền được thông suốt./.                                                   

                  

 

Nơi nhận:

- VNPT (để hỗ trợ, phối hợp);

- Lãnh đạo viện (để báo cáo);

- VKS các huyện-TP (để thực hiện);

- Các phòng trực thuộc (để phối hợp thực hiện);

- Lưu: phòng TKTP & CNTT, VT.

TL.VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã ký) 

 

 

Phạm Văn Cường

 


 Chuẩn bị kỹ thuật hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai công tác kiểm sát đặc xá năm 2015

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số:  909/VKS-TKTP

V/v chuẩn bị kỹ thuật hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai công tác kiểm sát đặc xá năm 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày  28 tháng 7 năm 2015

 

 

                                Kính gửi : VNPT tỉnh Bến Tre.

 

- Thực hiện Công văn số 2845/VKSTC-VP ngày 24/7/2015 và Công văn số 2827/VKSTC-C2 ngày 22/7/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao “V/v tập huấn trực tuyến triển khai công tác kiểm sát đặc xá năm 2015”.

- Thời gian kiểm tra kỹ thuật: 13 giờ 30 phút ngày 29/7/2015 (Thứ tư).

- Thời gian tinh chỉnh hệ thống: 7 giờ đến 8 giờ ngày 30/7/2015; Họp chính thức 8 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 30/7/2015 (Thứ năm).

Viện kiểm sát tỉnh Bến Tre rất mong VNPT Bến Tre phối hợp để đảm bảo kỹ thuật cho buổi họp thành công tốt đẹp./.

                                                   

                 

 

Nơi nhận:

- VNPT (để hỗ trợ, phối hợp);

- Lãnh đạo viện (để báo cáo);

- Lưu: phòng TKTP & CNTT, VT.

TL.VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã ký)

 

 

Phạm Văn Cường