Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 857/VKS-TC

Về việc đóng góp Dự thảo "Hướng dẫn đánh giá và phân loại công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân"

Bến Tre, ngày  10   tháng 7  năm 2015

                        Kính gửi:

                                - Các Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh;

                                - Viện trưởng Viện KSND các huyện, thành phố;

                                - Trưởng các phòng trực thuộc Viện KSND tỉnh. 

       Thực hiện Công văn số 2503/VKSTC-V15 ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Viện KSND tối cao về việc góp ý dự thảo "Hướng dẫn đánh giá và phân loại công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân";

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bến Tre yêu cầu các Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh, nghiên cứu đóng góp; Viện trưởng Viện KSND các huyện, thành phố, Trưởng các Phòng trực thuộc, tổ chức lấy ý kiến đóng góp tại đơn vị mình, đối với dự thảo "Hướng dẫn đánh giá và phân loại công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân".

Kết quả đóng góp ý kiến gửi về Viện KSND tỉnh (qua Phòng Tổ chức cán bộ-KT) trước ngày 17/7/2015 để tổng hợp, báo cáo về Vụ Tổ chức cán bộ-Viện KSND tối cao theo qui định./.

    (Lưu ý: Dự thảo Hướng dẫn  được đăng tải trên Website của Viện KSND tỉnh Bến Tre, các đơn vị lấy về để tổ chức triển khai nghiên cứu, đóng góp)

     Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: TC, VP.

VIỆN TRƯỞNG

 

 

(đã ký) 

 

 

Đoàn Hoàng Đệ


Nhấn vào nút bên dưới để tải nội dung hướng dẫn 

download