Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 783/KL-VKS

Bến Tre, ngày 26  tháng 6  năm 2015

KẾT LUẬN

Kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày Nam


Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số: 179/KH-VKS-VP, ngày 24/02/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Ngày 18/6/2015, Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre do đồng chí: Châu Văn Thơi - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra toàn diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày Nam. Kết quả ghi nhận như sau:

1.Kiểm sát điều tra và xét xử sơ thẩm hình sự

- Tiếp nhận 29 tin báo tội phạm (mới 25). Đã phối hợp phân loại xử lý: 26 tin, đạt 90%; trong đó khởi tố hình sự: 19 tin; không khởi tố và xử lý khác 07 tin; còn lại 03 tin (trong hạn).

- Thụ lý KSĐT: 34 vụ/ 46bc (mới 19 vụ/24 bc); phối hợp chọn 06 vụ án điểm (chiếm 28,6%/án mới khởi tố).

- Kết thúc điều tra đề nghị truy tố 22 vụ/ 30bc. Viện kiểm sát phải giải quyết: 22 vụ/30bc (số mới); đã truy tố: 19 vụ/ 25bc, (đạt 86,37%). Án còn ở Viện kiểm sát 03 vụ/05bc (trong hạn).

- Kiểm sát thụ lý xét xử: 27 vụ/ 40bc (mới 19 vụ/25bc); đã xét xử: 24vụ/37 bị cáo; trong đó phối hợp xử lưu động: 06 (đạt 25%/án đã xét xử) và tổ chức 01 phiên tòa rút kinh nghiệm.

- Không có án đình chỉ điều tra và án VKS trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung 01 vụ/01 bị can (chiếm tỉ lệ 5,3%).

- Trong kỳ ban hành 03 kiến nghị đối với Tòa án khắc phục vi phạm trong công tác xét xử.

* Qua kiểm tra cho thấy:

- Về sổ sách: Sổ theo dõi tin báo, tố giác tội phạm; các sổ quản lý án hình sự; sổ tổng hợp vi phạm: Số liệu phát sinh trong kỳ được cập nhật và phản ảnh đầy đủ nội dung các cột mục.

- Về hồ sơ: Án không khởi tố, án tạm đình chỉ, kiểm sát điều tra, truy tố chờ xét xử, đã xét xử: Có căn cứ, đúng luật định, xét xử đúng người, đúng tội; KSV thực hiện đầy đủ các thao tác nghiệp vụ, luận tội lập luận chặt chẽ, trái quan điểm có báo cáo đề xuất đầy đủ.

 * Tuy nhiên, đơn vị cần chú ý: Vụ Hoàng Quốc Việt cùng đồng bọn (Điều104 BLHS), Tòa án thay đổi thành viên Hội đồng xét xử không có quyết định thay đổi – đây là thiếu sót của Tòa án năm 2014 nay lập lại, cần phải kiến nghị để Tòa án khắc phục.

2. Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và Thi hành án Hình sự

- Tạm giữ: 04 đối tượng (bắt khẩn cắp); Đã giải quyết 04 (chuyển tạm giam).

- Tạm giam: 28 (mới: 24); Đã giải quyết: 16. Còn: 12. Trong đó: Thuộc trách nhiệm Cơ quan điều tra: 04 người; Tòa án: 08 người. Phạm nhân phục vụ Nhà tạm giữ 01: Đúng thủ tục.

- Án tù giam: 18 (mới), đã thi hành 18. Án treo: 10 (số mới) đều được chuyển giao và quản lý theo Luật thi hành án hình sự. Tiến hành kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ Công an huyện 02 cuộc và kiểm sát 03/12 UBND cấp xã.  

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Sổ tạm giữ, tạm giam, sổ kiểm sát thụ lý thi hành án hình sự, sổ theo dõi, quản lý vi phạm: Phản ánh đúng số liệu phát sinh; nội dung các cột mục ghi đầy đủ và chính xác.

- Hồ sơ thi hành án lập đầy đủ theo trình tự thời gian và đúng quy trình.

* Đơn vị: Không có hạn chế, thiếu sót cần nêu.

3. Kiểm sát các vụ, việc Dân sự, Hôn nhân gia đình .., Hành chính

- Toà án thụ lý: 437 vụ (mới: 225 vụ) và 85 việc (mới 81 việc). Đã giải quyết: 227 vụ; 77việc (trong đó xét xử 72 vụ; công nhận sự thỏa thuận của các đương sự 94 vụ; đình chỉ 37 vụ, 12 việc; tạm đình chỉ 23 vụ. Còn lại 210 vụ; 08 việc.

- Án hành chính; kinh doanh thương mại: 12 vụ (mới: 05 vụ); đã giải quyết 06 (Công nhận thỏa thuận 04, đình chỉ 01, xét xử 01); hiện còn 06 vụ.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Sổ sách: Có mở sổ đầy đủ, ghi chép cơ bản đúng nội dung các cột mục.

- Hồ sơ lập đầy đủ các thủ tục; Kiểm sát viên thực hiện tốt các thao tác nghiệp vụ, đã tổng hợp ban hành 01 kiến nghị chung.

* Tồn tại cần rút kinh nghiệm:

          - Hồ sơ nhiều vụ dân sự sắp xiếp chưa đúng quy định Ngành (bản án để tập cuối, trích cứu hồ sơ không đầy đủ).

- Tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu quan trọng như: Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, kháng nghị phúc thẩm.

4. Kiểm sát thi hành án dân sự: Số việc dân sự phải thi hành 1.464 việc (cũ 855 việc, mới 609 việc); đã thi hành xong 506 việc, đang thi hành 908 việc; số việc trả đơn yêu cầu 31 việc, số việc đình chỉ 10 việc, ủy thác 09 việc.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Về sổ sách: Sổ thụ lý ghi chép sạch, đẹp, đúng cột, mục (có chuyển số án cũ qua sổ mới theo dõi).

- Các trường hợp đình chỉ, trả đơn, cưỡng chế, ủy thác đều có căn cứ; hồ sơ được lập, sắp xếp, đánh bút lục theo đúng trình tự, có phiếu đề xuất của KSV được lãnh đạo phê duyệt.

- Đã tiến hành kiểm sát trực tiếp đợt I theo kế hoạch đề ra.

* Một số vấn đề cần lưu ý:

- Đơn vị cần thể hiện việc kiểm sát thường xuyên tuần bằng biên bản;

- Tiến hành xác minh các loại việc đạt chỉ tiêu Ngành giao (15% số việc không có điều kiện thi hành, 30% việc án có tài sản bán đấu giá).

5. Công tác giải quyết Khiếu tố

- Tiếp 09 lượt công dân.

- Nhận 14 đơn. Đã giải quyết xong, trong đó: Có 02 đơn thuộc thẩm quyền, 10 đơn thuộc trách nhiệm kiểm sát đã chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền (đã giải quyết xong), 01 đơn trùng (lưu theo dõi), 01 đơn không thuộc thẩm quyền (trả hướng dẫn đương sự).

- Tiến hành kiểm sát trực tiếp 01 đơn vị, đạt chỉ tiêu kế hoạch năm.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Sổ sách: Mở đầy đủ các loại sổ, ghi chép rõ ràng, đúng cột mục. Trình bày sạch đẹp không tẩy xoá.

- Tiếp công dân: Có bố trí lịch và nội quy tiếp công dân đúng quy định.

- Thụ lý, phân loại, xử lý đơn: Đơn vị đã tiếp nhận, vào sổ thụ lý đầy đủ các loại đơn từ các nguồn chuyển đến. Tất cả các đơn đều phân công KSV nghiên cứu, đề xuất. Việc phân loại được thực hiện chính xác. Từng đơn đều có lập hồ sơ đầy đủ, đánh bút lục, sắp xếp gọn gàng theo trình tự.

- Đơn vị tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và đã tiến hành sơ kết quy chế.

* Tuy nhiên, đơn vị cần rút kinh nghiệm:

- Cần nêu đầy đủ căn cứ đi vào kiểm sát trực tiếp trong quyết định.

- Quyết định giải quyết khiếu nại thực hiện chưa đúng mẫu (Khiếu nại Nguyễn Vương Linh).

6. Thống kê, công nghệ thông tin

          ­- Đơn vị có theo dõi, cập nhật đầy đủ, chính xác, rõ ràng, đúng cột mục, có kiểm tra số liệu trước khi truyền gửi về tỉnh, đồng thời gửi đầy đủ bản in để so sánh đối chiếu chính xác.

          - Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đơn vị có quan tâm triển khai, cập nhật phần mềm quản lý án hình sự; về số lượng án khởi tố, truy tố, xét xử đơn vị cập nhật đầy đủ.

          * Tuy nhiên, đơn vị cần rút kinh nghiệm: Còn Sử dụng mẫu thống kê củ (Thống kê những người mới khởi tố, thống kê án đình chỉ điều tra), thời điểm thống kê không đúng (thống kê người chưa thành niên phạm tội).

7. Công tác Văn phòng

          - Đơn vị đã mở đầy đủ các loại sổ theo dõi, thời điểm mở, khóa sổ đúng quy định, Sổ ghi chép rõ ràng, đầy đủ nội dung các cột mục, có ký nhận theo đúng quy định.

          - Trong thời điểm kiểm tra đơn vị đã ban hành 231văn bản đi và tiếp nhận 1200 văn bản đến. Công văn đi, đến được tiếp nhận tại văn thư cơ quan và được xử lý kịp thời;

          - Văn bản đơn vị ban hành cơ bản đúng hình thức, thẩm quyền; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản đã có tiến bộ đáng kể so với năm trước; đơn vị tiếp tục thực hiện đầy đủ việc ký tắt và lưu bản gốc văn bản.

          - Việc quản lý sổ sách, hồ sơ tài liệu, con dấu của cơ quan thực hiện chặt chẽ. Hồ sơ năm 2013, đơn vị có quan tâm tổ chức đưa vào lưu trữ (có lập mục lục hồ sơ, biên bản bàn giao, vào hộp và đánh số hồ sơ theo đúng quy định); khi khai thác cán bộ lưu trữ thực hiện nhanh, đúng theo danh mục lập.

          * Như vậy, trong lần kiểm tra năm nay đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt công tác văn phòng và văn thư, không có sai sót gì lớn cần phải nêu.

Tuy nhiên đơn vị cần chú ý: Tổ chức lưu trữ hồ sơ, tài liệu hành chính cơ quan; sớm nghiên cứu sửa đổi quy chế văn thư, lưu trữ.

NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

Đơn vị có xây dựng báo cáo, cung cấp đầy đủ hồ sơ, sổ sách phục vụ cho đoàn kiểm tra đảm bảo đạt yêu cầu. Qua kiểm tra cho đơn vị có chú ý đến việc tổ chức  khắc phục những tồn tại ở lần kiểm tra trước; kết quả thực hiện một số chỉ tiêu ở các  khâu công tác trọng tâm đạt và vượt. Tuy nhiên, một số khâu công tác vẫn còn có thiếu sót nhất định như đã nêu trên, đơn vị cần tổ chức họp rút kinh nghiệm. Đề nghị đơn vị nghiêm túc khắc phục, không để tiếp tục xảy ra. Tập trung nâng cao chất lượng giải quyết án hình sự, không để oan sai xảy ra; chú ý các chỉ tiêu: Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung, kháng nghị và tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm dân sự, xác minh THADS,... mới bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu Ngành, Quốc hội giao trong năm 2015./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Viện;

- Viện kiểm sát nhân dân Huyện, Thành phố;

- Các phòng trực thuộc;

- Lưu: VT.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Châu Văn Thơi