Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

     

      VIỆN KSND TỐI CAO      VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE                              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 784/VKS-P1

V/v nhắc nhở các loại báo cáo

định kì gửi Phòng 1

Bến Tre, ngày 26 tháng  6  năm  2015

Kính gửi:

- Trưởng các Phòng 2, 4, 5, 7 -Viện KSND tỉnh;

- Viện trưởng Viện KSND các huyện, thành phố

 

Nhằm đảm bảo việc chấp hành tốt chế độ thông tin, báo cáo của các đơn vị, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre (Phòng 1) xin nhắc lại các loại báo cáo định kì gửi về Phòng 1 tổng hợp. Cụ thể như sau:

1.Báo cáo tình hình công tác bảo vệ và đấu tranh nhân quyền

- Đơn vị thực hiện: Phòng 2, 4, 5, 7; Viện KSND các huyện, thành phố.

- Định kì tháng báo cáo theo yêu cầu của Công văn số: 278/VKS-P1 ngày 08/8/2013. Báo cáo có ở Viện tỉnh chậm nhất ngày 08 hàng tháng.

2.Báo cáo án trả hồ sơ điều tra bổ sung và án đình chỉ

- Đơn vị thực hiện: Phòng 2; Viện KSND các huyện, thành phố.

- Định kì tháng báo cáo án trả hồ sơ điều tra bổ sung theo yêu cầu tại Công văn số: 396/VKS-P1 ngày 07/4/2015. Báo cáo có ở Viện tỉnh vào ngày họp báo tháng.

- Định kì quý, 06 tháng và năm: Báo cáo án trả hồ sơ điều tra bổ sung và án đình chỉ (có ở Viện tỉnh vào ngày họp báo tháng).

3. Báo cáo các vụ việc thuộc lĩnh vực án xâm phạm trật tự xã hội

- Đơn vị thực hiện: Viện KSND các huyện, thành phố.

- Định kì tháng: Khi phát sinh phải báo ngay về Phòng 1, cuối tháng báo cáo tổng hợp các trường hợp phát sinh trong tháng theo quy định. Nếu không phát sinh cũng gửi báo cáo. Nội dung báo cáo theo yêu cầu của Công văn số: 137/VKS-P1 ngày 05/02/2015.

4. Báo cáo tình hình kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

- Đơn vị thực hiện: Phòng 2; Viện KSND các huyện, thành phố.

- Báo cáo định kì tháng, quý, 06 tháng và năm. Mốc thời gian: Theo hướng dẫn tại Điều 14 Thông tư liên tịch số 06/2013. Báo cáo có ở Viện tỉnh chậm nhất ngày 18 hàng tháng.

5. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm

- Đơn vị thực hiện: Viện KSND các huyện, thành phố.

- Báo cáo định kì tháng, quý và năm. Thực hiện theo Hướng dẫn số: 75/HD-VKS-P1 ngày 06/4/2015, báo cáo có ở Viện tỉnh vào ngày họp báo tháng.

6. Báo cáo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy

- Đơn vị thực hiện: Viện KSND các huyện, thành phố.

- Báo cáo định kì 06 tháng và năm. Báo cáo 06 tháng có ở Viện tỉnh trước ngày 26/5; báo cáo năm có ở Viện tỉnh trước ngày 26/11. Nội dung báo cáo theo yêu cầu của Chương trình số: 201/CTr-VKS-P1 ngày 25/4/2014.

7. Các báo cáo chuyên đề

- Đơn vị thực hiện: Phòng 2; Viện KSND các huyện, thành phố.

- Báo cáo định kì tháng, quý, 06 tháng và năm. Báo cáo có ở Viện tỉnh vào ngày họp báo tháng.

- 06 chuyên đề tháng:

+ Báo cáo tình hình CHPL trong hoạt động tư pháp đối với công tác giải quyết án TTXH;

+ Báo cáo tình hình CHPL trong hoạt động tư pháp đối với công tác giải quyết án ma túy;

+ Báo cáo  thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát phối hợp phòng, chống mại dâm;

+ Báo cáo án đình chỉ không phạm tội;

+ Báo cáo về việc triển khai kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố;

+ Báo cáo tình hình và kết quả tiếp nhận, quản lý và giải quyết vi phạm, tội phạm thuộc thẩm quyền giải quyết của CQĐT-VKSTC.

- Chuyên đề quý, 06 tháng, năm: Gồm 06 báo cáo chuyên đề tháng nêu trên và Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người.

Đề nghị các đơn vị xây dựng các loại báo cáo định kì gửi về Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre (Phòng 1) qua địa chỉ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , đồng thời gửi bằng văn bản để đối chiếu. Các đơn vị nào gửi báo cáo không đầy đủ, không đảm bảo mốc thời gian báo cáo theo quy định, Phòng 1 sẽ thông báo rút kinh nghiệm chung./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Châu Văn Thơi - PVT (báo cáo);

- Lưu: VT; P1.                                                                            

TL. VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Vân