Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

 

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 552/KL-VKS

Bến Tre, ngày 15 tháng 5 năm 2015

 

KẾT LUẬN

Kiểm tra toàn diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Đại


Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số: 179/KH-VKS-VP, ngày 24/02/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Ngày 07/5/2015, Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre do đồng chí: Châu Văn Thơi - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra toàn diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Đại. Kết quả ghi nhận như sau:

1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự

- Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm thụ lý: 38 tin (mới: 29 tin); đã phân loại xử lý: 31 tin, chiếm 81,6% (chỉ tiêu trên 90%); hiện còn: 07 tin, có 02 tin quá hạn, chiếm 22,22% (chỉ tiêu không quá 15%).

- Thụ lý KSĐT: 40 vụ/52 bc (mới 21 vụ/39 bc); phối hợp chọn 07 vụ án điểm (chiếm 33,3%/án mới khởi tố).

- Kết thúc điều tra đề nghị truy tố 21 vụ/35 bc; tạm đình chỉ: 08 vụ (Hết thời hạn điều tra chưa xác định bị can).

- Viện kiểm sát phải giải quyết: 21 vụ/35 bc (số mới); truy tố: 18 vụ/28 bc, còn ở Viện kiểm sát 03 vụ/07 bc.

- Kiểm sát thụ lý xét xử: 20 vụ/35 bc (mới 18 vụ/28 bc); đã xét xử: 15 vụ/22 bị cáo; trong đó phối hợp xử lưu động: 01 vụ (chiếm 6,7%/án đã xét xử). Kết quả xét xử không có trường hợp nào Toà tuyên bị cáo không phạm tội. Tổ chức 01 phiên tòa rút kinh nghiệm.

* Qua kiểm tra cho thấy: Đến thời điểm kiểm tra đơn vị đã tổ chức khắc phục triệt để những hạn chế, thiếu sót ở lần kiểm tra trước và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra năm 2015. Cụ thể:

- Về sổ: Sổ theo dõi tin báo, tố giác tội phạm; các sổ quản lý án hình sư; sổ tổng hợp vi phạm: Số liệu phát sinh trong kỳ được cập nhật và phản ảnh đầy đủ nội dung các cột mục.

- Về hồ sơ: Án không khởi tố, án tạm đình chỉ, kiểm sát điều tra, truy tố chờ xét xử, đã xét xử: Có căn cứ, đúng luật định, xét xử đúng người, đúng tội; KSV thực hiện đầy đủ các thao tác nghiệp vụ, luận tội lập luận chặt chẽ, báo cáo đề xuất đầy đủ.

 * Tuy nhiên,  đơn vị cần chú ý giải quyết tin báo quá hạn.

2. Công tác Kiểm sát hoạt động tư pháp trong các lĩnh vực phi hình sự

2.1. Kiểm sát các vụ, việc Dân sự, Hôn nhân gia đình .., Hành chính

- Án Dân sự, HNGĐ: Toà án thụ lý: 577 vụ (cũ: 227 vụ, mới: 350 vụ) và 07 việc (cũ: 01 việc, mới 06 việc). Đã giải quyết: 346 vụ; 05 việc, trong đó: xét xử 88 vụ; công nhận sự thỏa thuận của các đương sự: 191 vụ; đình chỉ 67 vụ, 03 việc; mở 02 phiên họp. Tạm đình chỉ 20 vụ. Còn lại 211 vụ; 02việc.

-  Án hành chính; kinh doanh thương mại: 50 vụ (cũ: 20, mới: 30 vụ); đã giải quyết 29 vụ: xét xử 05vụ, công nhận sự thoả thuận 14 vụ. Đình chỉ 10, Tạm đình chỉ 02 vụ. Còn 19 vụ.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Về sổ: Có mở sổ quản lý án theo đúng quy định.

- Hồ sơ lập đúng quy định, KSV thực hiện tốt các thao tác nghiệp vụ

- Ban hành 01 kháng nghị phúc thẩm, đã xét xử được Tòa án chấp nhận và 01 kiến nghị khắc phục vị phạm.

- Tổ chức 01 phiên toà rút kinh nghiệm (Dân sự)/ 02 KSV.

* Một số vấn đề cần chú ý:

- Cần tổng hợp ban hành kiến nghị chung đối với vi phạm Tòa án trong việc gửi bản án.

- Chọn và tổ chức thêm phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2.2. Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và Thi hành án Hình sự

- Tạm giữ: Không phát sinh.

- Tạm giam: 47; Đã giải quyết: 21. Còn: 26. Trong đó: thuộc trách nhiệm cơ quan điều tra: 13 người; Viện kiểm sát: 06; Tòa án: 07 người. Phạm nhân phục vụ Nhà tạm giữ 03: đúng thủ tục.

- Án tù giam: 24 (cũ: 03, mới: 21); đã thi hành 23, chưa thi hành 01(Hoãn – Phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi). Án treo: 36 (cũ 33, mới 03), chấp hành xong 11, hiện còn 25. Kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ quý I/2015; kết thúc kiểm sát có kết luận bằng văn bản.

Ban hành 01 kiến nghị Chi cục thi hành án về việc gửi các quyết định trễ hạn.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Sổ tạm giữ, tạm giam, sổ kiểm sát thụ lý thi hành án hình sự, sổ theo dõi, quản lý vi phạm: Phản ánh đúng số liệu phát sinh; nội dung các cột mục ghi đầy đủ và chính xác.

- Hồ sơ thi hành án lập đầy đủ theo đúng quy trình.

* Tuy nhiên đơn vị cần lưu ý: Mở sổ kiểm sát đưa người đi chấp hành án.

2.3. Kiểm sát thi hành án dân sự: Số việc dân sự phải thi hành 798 việc; đã thi hành xong 258 việc, đang thi hành 527 việc; số việc trả đơn yêu cầu 11 việc, số việc đình chỉ 02 việc.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Về sổ: Có mở sổ và ghi đầy đủ số liệu, nội dung các cột mục.

- Các trường hợp đình chỉ, trả đơn, cưỡng chế, ủy thác đều có căn cứ; hồ sơ được lập, sắp xếp, đánh bút lục theo đúng trình tự, có phiếu đề xuất của KSV được lãnh đạo phê duyệt.

* Tuy nhiên:

- Sổ theo dõi và quản lý tình hình vi phạm cập nhật không đầy đủ và kịp thời.

- Có 01 hồ sơ (vụ Đổ Thanh Hà) tạm dừng tổ chức kê biên đến nay gần 02 tháng nhưng đơn vị chưa có biện pháp tác động.

- Đơn vị cần tiến hành xác minh các việc, án hoãn; uỷ thác; chưa có điều kiện thi hành; có tài sản kê biên, bán đấu giá theo kế hoạch.

2.4. Công tác giải quyết Khiếu tố

- Tiếp công dân: không.

- Nhận 05 đơn. Xử lý 05 đơn, trong đó: Chuyển 05 đơn đến cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Sổ sách: mở đầy đủ các loại sổ, ghi chép rõ ràng, đúng cột mục, trình bày sạch đẹp không tẩy xoá.

- Tiếp công dân: có bố trí lịch và nội quy tiếp công dân đúng quy định.

- Thụ lý, phân loại, xử lý đơn: đơn vị đã tiếp nhận, vào sổ thụ lý đầy đủ các loại đơn từ các nguồn chuyển đến. Việc phân loại được thực hiện đúng quy định. Từng đơn đều có lập hồ sơ đầy đủ, đánh bút lụt, sắp xếp gọn gàng theo trình tự.

* Đơn vị không có hạn chế, thiếu sót cần nêu.

3. Thống kê, công nghệ thông tin

           ­- Đơn vị có theo dõi, cập nhật đầy đủ, chính xác, rõ ràng, đúng cột mục, có kiểm tra sửa chữa số liệu trước khi truyền gửi về tỉnh, nhất là các quan hệ về án tồn tháng trước mang sang tháng sau hoặc các chỉ tiêu có liên quan trong cùng biểu báo cáo, giữa các biểu báo cáo với nhau.

          - Định kỳ đơn vị có truyền gửi dữ liệu đầy đủ bằng đường truyền FTP3 để kịp thời khai thác, cung cấp số liệu phục vụ các loại báo cáo, đồng thời gửi đầy đủ bản in để so sánh đối chiếu chính xác.

­          - Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đơn vị có quan tâm triển khai, cập nhật phần mềm quản lý án hình sự; về số lượng án khởi tố, truy tố, xét xử đơn vị cập nhật đầy đủ 100%.

          * Đơn vị không có hạn chế, thiếu sót cần rút kinh nghiệm.

4. Công tác Văn phòng

          - Đơn vị có tổ chức nghiên cứu và triển khai thực hiện việc mở  sổ theo dõi, quản lý hành chính - Văn phòng theo hướng dẫn mới;  thời điểm mở - khóa sổ đúng quy định; Sổ ghi chép rõ ràng, đầy đủ nội dung các cột mục, có ký nhận theo đúng quy định.

          - Trong thời điểm kiểm tra đơn vị đã ban hành 129 văn bản đi và tiếp nhận 458 văn bản đến. Công văn đi, đến được tiếp nhận tại văn thư cơ quan và được xử lý kịp thời;

          - Văn bản đơn vị ban hành cơ bản đúng hình thức, thẩm quyền; thể thức, kỹ thuật soạn thảo và trình bày tốt; tiếp tục thực hiện đầy đủ việc ký tắt và lưu bản gốc theo đúng quy định.

          - Việc quản lý sổ sách, hồ sơ tài liệu, con dấu của cơ quan thực hiện chặt chẽ. Hồ sơ năm 2013, đơn vị có quan tâm tổ chức đưa vào lưu trữ (có lập mục lục hồ sơ, biên bản bàn giao và vào hộp); khi khai thác cán bộ lưu trữ thực hiện nhanh, đúng theo danh mục lập.

* Tuy nhiên đơn vị cần lưu ý:

- Đơn vị cần mở sổ quản lý văn bản gửi đi của các bộ phận khác qua Văn thư.

- Thụ lý sai sổ 01 văn bản phát hành (Văn bản hành chính cá biệt lại vào sổ văn bản hành chính thông thường).

NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

Đơn vị có xây dựng báo cáo, cung cấp đầy đủ hồ sơ, sổ sách phục vụ cho đoàn kiểm tra đảm bảo đạt yêu cầu. Qua kiểm tra cho thấy những tồn tại của Đơn vị ở lần kiểm tra trước được khắc phục triệt để; sổ sách, hồ sơ và việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ quan trọng đạt tốt. Tuy nhiên, ở một số khâu công tác vẫn còn có thiếu sót (nêu trên). Đơn vị cần tổ chức rút kinh nghiệm, tập trung nâng cao chất lượng giải quyết án hình sự, không để oan sai xảy ra; chú ý giải quyết tố giác, tin báo quá hạn, đồng thời tập trung rà soát thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu cơ bản khác mà Ngành, Quốc hội giao./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Viện;

- Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố;

- Các phòng nghiệp vụ;

- Lưu: VT.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Châu Văn Thơi