Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 454/VKS-P2

 

QBến Tre, ngày 23 tháng 4 năm 2015

V/v xử lý tài sản tịch thu

   

Kính gửi:

      - Các Trưởng Phòng 1 2

      - Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện - thành phố.

          Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre nhận được Công văn số 1511/UBND-NC ngày 03/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và Công văn số 1362/STC-CS ngày 15/4/2015 của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre về việc xử lý tài sản bị tịch thu. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài chính kiến nghị các ngành chức năng khi kê biên, tạm giữ, tịch thu ... tài sản là xe mô tô 02 bánh phải ghi rõ đặc điểm của xe để khi có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước thì được đăng ký lại để sử dụng, tránh lãng phí.

          Theo quy định tại Khoản 15, Điều 15 của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe đã nêu: Việc đăng ký xe tịch thu sung quỹ Nhà nước, không phải có hồ sơ gốc, nhưng phải có quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước hoặc quyết định xử lý vật chứng là xe tịch thu (bản chính cấp cho từng xe), trong đó phải ghi rõ đặc điểm của xe như: Nhãn hiệu, loại xe, số loại, số khung, số máy của xe, nếu không ghi đầy đủ thì không tiếp nhận đăng ký”.

          Để thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an, nội dung Công văn số 1511/UBND-NC ngày 03/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và Công văn số 1362/STC-CS ngày 15/4/2015 của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre về việc xử lý tài sản bị tịch thu. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre yêu cầu Phòng 1, 2 và Viện kiểm sát nhân dân các huyện – thành phố thực hiện đúng theo tinh thần công văn này để giúp Tòa án ban hành quyết định của bản án khi tịch thu xe mô tô 02 bánh có đầy đủ 05 đặc điểm của xe như nêu trên, không để xảy ra việc Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để thực hiện);

- Đ/c Châu Văn Thơi – PVT;

- Lưu: VT, P2.

 

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Châu Văn Thơi