Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

BCĐ THỐNG KÊ TỘI PHẠM LIÊN NGÀNH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CÔNG AN - TÒA ÁN - VIỆN KIỂM SÁT                      Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

              TỈNH BẾN TRE                                                                                   

                                                 Bến Tre , ngày 21  tháng 4  năm 2015

        Số: 449/BCĐ-TKLN                                                           

V/v tổng kết 10 năm thực hiện thông tư 01

         Về thống kê hình sự liên ngành

Kính gởi:

                    - Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre;

                   - Công an tỉnh Bến Tre;

                   - Tòa án nhân dân các huyện; thành phố;

                   - Công an các huyện - thành phố;

                   - Viện kiểm sát các huyện - thành phố.

                   - Các phòng 1,2,3,4 Viện kiểm sát tỉnh.

Thực hiện kế hoạch số 35/KH-VKSTC-TKTP, ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Ban chỉ đạo liên ngành Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng “Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/7/2005 về hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm”. Ban chỉ đạo thống kê liên ngành tỉnh Bến Tre yêu cầu các ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án tổ chức tổng kết với các nội dung, cách thức và thời gian tiến hành như sau:

1.     Nội dung tổng kết:

- Đánh giá kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, các tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện các loại thống kê theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 01/2005.

- Xác định những thuận lợi, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và phối hợp thực hiện giữa cơ quan Công an, Viện kiểm sát và Tòa án về công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm theo quy định của thông tư liên tịch số 01/2005.

- Đề ra các kiến nghị (kiến nghị về sửa đổi biểu mẫu thống kê, sửa đổi thông tư liên tịch số 01/2005…) và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm.

2. Cách thức và thời gian tiến hành

- Viện kiểm sát nhân dân các huyện- thành phố chủ động phối hợp với cơ quan Công an và Tòa án cùng cấp tổng kết và xây dựng báo cáo tổng kết theo các nội dung trên gửi về Ban chỉ đạo liên ngành cấp tỉnh qua bộ phận giúp việc (Phòng TKTP và CNTT Viện kiểm sát tỉnh) trước ngày 15/5/2015, qua địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  và 01 bản in để đối chiếu.

- Các ngành Công an, Tòa án tỉnh và các phòng nghiệp vụ 1,2,3,4 Viện kiểm sát tỉnh xây dựng báo cáo theo các nội dung trên, gửi Ban chỉ đạo liên ngành cấp tỉnh qua bộ phận giúp việc (Phòng TKTP và CNTT Viện kiểm sát tỉnh) trước ngày 18/5/2015; Viện kiểm sát tỉnh có trách nhiệm tổng hợp dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện thông tư liên tịch số 01/2005 của cả 02 cấp và chủ trì họp với Công an, Tòa án tỉnh để tổng kết ở liên ngành cấp tỉnh, đồng thời gửi báo cáo tổng kết về liên ngành trung ương trước ngày 31/5/2015./.

Nơi nhận:                                                                        TM. BAN CHỈ ĐẠO

- Như trên;                                                            TRƯỞNG BAN

- Lưu: TKTP, VT.                                               PHÓ VIỆN TRƯỞNG

                                                                            

                                                      Châu Văn Thơi