Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số:  433/VKS-TKTP

V/v họp giao ban trực tuyến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 16 tháng 4 năm 2015

                   Kính gửi:

- Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố;

- Các phòng trực thuộc Viện KSND tỉnh Bến Tre.

                  

- Căn cứ Thông báo số 425/TB-VKS-VP ngày 15/4/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre “Về việc họp giao ban trực tuyến”. Phòng TKTP và CNTT đề nghị VKSND các huyện- thành phố chủ động phối hợp với VNPT để đảm bảo kỹ thuật.

+ Về thời gian kết nối thử nghiệm: lần 1 vào lúc 7 giờ 30 ngày 25/4/2015 (ngày làm bù), kết nối thử nghiệm lần 2 vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 27/4/2015; họp chính thức bắt đầu 7 giờ 30 phút ngày 27/4/2015. Đề nghị Lãnh đạo Viện KSND các huyện, thành phố phân công cán bộ mở máy để thử nghiệm đúng giờ quy định.

+ Trong quá trình diễn ra hội nghị đề nghị các đơn vị hạn chế sử dụng Internet để đảm bảo đường truyền được thông suốt.

+ Về hình thức gửi thống kê: Định kỳ các VKS huyện-thành phố truyền bằng đường truyền và gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện 01 bản để đối chiếu, thời gian gửi trước ngày họp giao ban tháng 01 ngày./.

                                                   

                 

 

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- Lãnh đạo viện (báo cáo);

- Lưu: phòng TKTP & CNTT, VT.

TL.VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 (đã ký)

 

 

   Phạm Văn Cường