Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số:346/VKS-TKTP

V/v thực hiện phần mềm quản lý án hình sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 27 tháng 3 năm 2015

                   Kính gửi:

- Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố;

- Các phòng 1,2,3 Viện KSND tỉnh Bến Tre.

                  

-  Thực hiện Công văn số 948/VKSTC-TKTP ngày 20/3/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao “Về việc thông báo kết quả thực hiện phần mềm hệ thống thông tin quản lý và thống kê án hình sự” (có sao gửi công văn kèm theo bảng so sánh đối chiếu của Viện kiểm sát tối cao).

-  Đề nghị các đơn vị tự kiểm tra và cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, các số liệu phát sinh vào phần mềm để việc khai thác, sử dụng đạt được kết quả tốt hơn./.                                                

                 

 

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- Lãnh đạo viện (báo cáo);

- Lưu: phòng TKTP & CNTT, VT.

TL.VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG 

 

(đã ký) 

 

Phạm Văn Cường