Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE


Số: 341/VKS-VP

Về việc xây dựng báo cáo phục vụ

kỳ họp thứ 9, QH khóa XIII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

Bến Tre, ngày 27 tháng 3 năm 2015

                    

Kính gửi:

 -- Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố;

 - Trưởng các phòng trực thuộc Viện tỉnh.

Thực hiện Công văn số 954/VKSTC-VP, ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc “Xây dựng báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao tại kỳ họp Thứ 9, Quốc hội khóa XIII”. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre yêu cầu Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố; Trưởng các phòng trực thuộc Viện tỉnh, xây dựng báo cáo theo các yêu cầu sau:

1. Xây dựng báo cáo tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, 10 phụ lục kèm theo và phụ lục một số chỉ tiêu phục vụ báo cáo Quốc hội (kèm theo công văn 954/VKSTC-VP).

2. Phòng Thống kê tội phạm & CNTT xây dựng báo cáo thống kê về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, báo cáo thống kê về vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp nhằm phục vụ xây dựng báo cáo chung của đơn vị.

3. Thời điểm lấy số liệu xây dựng báo cáo từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/3/2015.

4. Báo cáo của các đơn vị có ở Văn phòng Viện tỉnh chậm nhất ngày 06/4/2015 qua địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. và bằng văn bản để đối chiếu.

5. Văn phòng Viện tỉnh chịu trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo gửi về Viện KSND tối cao theo đúng thời gian quy định.

* Chú ý: Về tình hình vi phạm của các cơ quan tư pháp, các đơn vị nêu rõ vi phạm những gì, bao nhiêu lượt cụ thể; ban hành kiến nghị (không tính kiến nghị trong kết luận).

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên; xây dựng báo cáo bảo đảm chất lượng và gửi về Viện tỉnh đúng thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:                                                                                 TL.VIỆN TRƯỞNG

- Như trên;                                                             CHÁNH VĂN PHÒNG

- Viện trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, TH.                                                                  (đã ký)

 

                                                                                                     Bùi Văn Đằng

 


Nhấn vào nút bên dưới để tải nội dụng của công văn và phụ lục kèm theo

download