Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 184/TB-VKS-BBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 25 tháng 02 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Kết quả hoạt động trên trang tin điện tử của

ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tháng 02/2015

 

Ban biên tập thông báo kết quả hoạt động tháng 02/2015 của trang thông tin điện tử ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre như sau:

I.   KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1.     Về ưu điểm

1.1.  Kết quả đạt được

- Trong tháng Ban biên tập trang tin điện tử ngành Kiểm sát tỉnh Bến Tre đã cho đăng 40 tin, bài viết trên các chuyên mục: hoạt động trong ngành Kiểm sát Bến Tre: 15 tin, bài viết; Đảng bộ: 01 tin, bài viết; Đoàn Thanh niên: 02 tin, bài viết; công đoàn: 01 tin, bài viết; pháp luật & đời sống: 05 tin, bài viết; thông báo: 10 tin; chỉ đạo điều hành: 01 tin; nghiên cứu pháp luật: 01 tin; Thống kê & CNTT: 04 tin.

- Các tin được đăng do các đơn vị gửi đến gồm:

+ Phòng Thống kê tội phạm và CNTT: 08 tin, bài viết;

+ Văn Phòng: 06 tin, bài viết;

+ Phòng Tổ chức - Khiếu tố: 04 tin, bài viết;

+ VKSND huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc: mỗi đơn vị có 03 tin, bài viết;

+ Phòng 04, VKSND Tp.Bến Tre, Ba Tri, Châu Thành: mỗi đơn vị có 02 tin, bài viết;

+ Phòng 01, 02, 03, 10, VKSND huyện Giồng Trôm, Chợ Lách, Bình Đại, Thạnh Phú: mỗi đơn vị chỉ có 01 tin, bài viết.

- Về số lượt người truy cập vào website: Đến 17 giờ ngày 24/02/2015 đã có 63.950 lượt người truy cập; Trong tháng có 13.171 lượt truy cập; so với tháng trước tăng 3.430 lượt.

1.2. Đánh giá chung

- Các đơn vị đã có nhiều cố gắng viết tin, bài viết. Số lượng tin, bài viết tăng 05 tin, bài viết so với tháng trước. Các đơn vị có nhiều tin, bài viết nhất là Văn Phòng, Phòng Thống kê tội phạm và CNTT.

- Về chất lượng tin, bài viết từng bước được nâng lên.

2.     Về mặt hạn chế

Các đơn vị không có tin, bài viết: Phòng 05, Phòng 12.

Phòng 01, 02, 03, 10, VKSND huyện Giồng Trôm, Chợ Lách, Bình Đại, Thạnh Phú chưa viết tin đủ số lượng theo yêu cầu (chỉ có 01 tin, bài viết/tháng).

II.   MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 3/2015

- Thủ trưởng các đơn vị cần quan tâm hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền trên trang tin điện tử của ngành. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, duyệt tin, bài và tạo điều kiện thuận lợi để các cộng tác viên hoạt động tốt hơn.

- Tuyên truyền các phong trào thi đua, luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.

- Phối hợp với chương trình truyền hình Kiểm sát nhân dân (khi có yêu cầu) để xây dựng phim tài liệu hoặc phóng sự tài liệu truyền hình về quá trình xây dựng và trưởng thành của đơn vị trong 55 năm qua, nhất là những thành tựu trong giai đoạn đổi mới và cải cách tư pháp, để phát sóng trên các đài phát thanh, truyền hình địa phương; trong chương trình truyền hình Kiểm sát và trên trang tin điện tử của ngành.

Lưu ý: Các tin bài nên viết ngắn gọn, súc tích; đảm bảo tính bảo mật./. 

 

Nơi nhận:

- LĐV;

- VKS các huyện-TP;

- Các phòng trực thuộc;

- Lưu: BBT.

TM. BAN BIÊN TẬP

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

Phạm Văn Cường