Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE


Số: 95 / TB-VKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

 Bến Tre, ngày 30  tháng 01 năm 2015

 

LỊCH PHÂN CÔNG DỰ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2015

 

Ngày triển khai Đơn vị Lãnh đạo Văn phòng

Sáng

03/02/2015

Viện KSND huyện Giồng Trôm Châu Văn Thơi

Bùi Văn Đằng

Nguyễn Ái Nghĩa

Chiều

03/02/2015
Viện KSND Thành phố Bến Tre Đoàn Hoàng Đệ

Võ Văn Việt

Nguyễn Thanh Bình

Sáng

04/02/2015
Viện KSND huyện Bình Đại Trần Văn Chí

Bùi Văn Đằng

Nguyễn Thanh Bình

Sáng

04/02/2015
Viện KSND huyện Ba Tri Châu Văn Thơi

Võ Văn Việt

Nguyễn Ái Nghĩa

 Chiều

04/02/2015

Viện KSND huyện Chợ Lách  Võ Minh Thưởng 

Nguyễn T Thu Ngân

Nguyễn Ái Nghĩa 

Chiều

05/02/2015 

 
Viện KSND huyện Mỏ Cày Nam Đoàn Hoàng Đệ

Bùi Văn Đằng

Nguyễn Thanh Bình

Chiều
05/02/2015
Viện KSND huyện Châu Thành  Trần Văn Chí 

Võ Văn Việt

Nguyễn Ái Nghĩa

 Sáng
05/02/2015
 Viện KSND huyện Thạnh Phú  Đoàn Hoàng Đệ  Bùi Văn Đằng
Nguyễn Thanh Bình

 

Nơi nhận:                                                                                  VIỆN TRƯỞNG

- LĐV;

- Các VKS huyện, TP;                                                        (đã ký)

- Lưu VT; VP.

                                                                                                   Đoàn Hoàng Đệ