Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

      VIỆN KSND TỐI CAO                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Số:  13/VKS-P1                          Bến Tre, ngày 06 tháng  01  năm 2015

   V/v hướng dẫn lập hồ sơ
            KSĐT-KSXX

 

Kính gửi: - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố;

                - Trưởng phòng 1, Trưởng phòng 2, Trưởng phòng 3 VKSND tỉnh Bến Tre.

Thực hiện Quyết định số 590/QĐ-VKSTC-V3 ngày 05/12/2014 ban hành quy định về lập hồ sơ kiểm sát án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre có một số hướng dẫn như sau:

Thứ nhất, Viện kiểm sát nhân dân các huyện - thành phố, Phòng 1, Phòng 2, Phòng 3 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện nghiêm Quy định về lập Hồ sơ kiểm sát án hình sự (ban hành kèm theo Quyết định số 590/QĐ-VKSTC-V3 ngày 05/12/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao).

Thứ hai, từ nay về sau Kiểm sát viên, Kiểm tra viên phải lập nhật ký KSĐT-KSXX, đưa vào hồ sơ KSĐT- KSXX (có mẫu kèm theo).

Thứ ba, từ nay về sau Kiểm sát viên phải kiểm tra Biên bản phiên tòa và có tài liệu (Kiểm sát viên làm đề xuất theo mẫu đã có, được Lãnh đạo duyệt) thể hiện kết quả kiểm tra Biên bản phiên tòa đưa vào Hồ sơ KSXX.

Trên đây là những việc bắt buộc phải làm và thể hiện tại Hồ sơ KSĐT-KSXX, yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân các huyện - thành phố, Phòng 1, Phòng 2, Phòng 3 nghiêm túc thực hiện để đảm bảo việc lập Hồ sơ KSĐT- KSXX được đầy đủ và đúng quy định.

 

Nơi nhận:                                                                         KT. VIỆN TRƯỞNG

- Như trên (thực hiện);                                               PHÓ VIỆN TRƯỞNG

- Đ/c Đoàn Hoàng Đệ-VT (B/cáo);                                                            

- Lưu.

                                                                            (đã ký)

                                                         

                                                                                         Châu Văn Thơi