Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số:  99/TB-VKS-BBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 26 tháng 12  năm 2014

THÔNG BÁO

Kết quả công tác thông tin tuyên truyền trên trang tin điện tử

của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tháng 12/2014

 


Ban biên tập thông báo kết quả hoạt động tháng 12/2014 của trang thông tin điện tử ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre như sau:

I.  KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1.     Về ưu điểm

1.1  Kết quả đạt được

- Trong tháng Ban biên tập trang tin điện tử ngành Kiểm sát tỉnh Bến Tre đã cho đăng 32 tin, bài viết trên các chuyên mục: tin từ ngành Kiểm sát : 02 tin, bài viết; hoạt động trong ngành Kiểm sát Bến Tre: 07 tin, bài viết; Đảng bộ: 01 tin, bài viết; Đoàn Thanh niên: 01 tin, bài viết; công đoàn: 01 tin, bài viết; pháp luật & đời sống: 09 tin, bài viết; thông báo: 09 tin; chỉ đạo điều hành: 02 tin.

- Các tin được đăng do các cộng tác viên gửi đến gồm:

+ Phòng Tổ chức, Phòng Thống kê tội phạm và CNTT: mỗi đơn vị có 04 tin, bài viết;

+ Văn Phòng, VKSND huyện Mỏ Cày Bắc: mỗi đơn vị có 03 tin, bài viết;

+ Phòng 03, VKSND huyện Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, Bình Đại: mỗi đơn vị có 02 tin, bài viết;

+ Còn Phòng 01, 02, 04, VKSND Tp.Bến Tre, Châu Thành: mỗi đơn vị chỉ có 01 tin, bài viết.

+ Tin từ ngành Kiểm sát: 02 tin.

- Về số lượt người truy cập vào website: Đến 10 giờ ngày 24/12/2014 đã có 41.038 lượt người truy cập; Trong tháng có 7.234 lượt truy cập; so với tháng trước giảm 13 lượt.

1.2 Đánh giá chung

- Các đơn vị đã có nhiều cố gắng viết tin, bài viết. Số lượng tin, bài viết có giảm 07 tin, bài viết so với tháng trước. Các đơn vị có nhiều tin, bài viết nhất là Phòng Tổ chức, Phòng Thống kê tội phạm và CNTT.

- Về chất lượng tin, bài viết từng bước được nâng lên.

2.     Về mặt hạn chế

   Các đơn vị không có tin, bài viết là: Phòng 05, Phòng 10, Phòng 12, VKSND huyện Thạnh Phú, Ba Tri, Chợ Lách; còn Phòng 01, 02, 04, VKSND Tp.Bến Tre, Châu Thành chưa viết tin đủ số lượng theo yêu cầu (chỉ có 01 tin, bài viết/tháng).

II.   MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG I/2015

- Thủ trưởng các đơn vị cần quan tâm hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền trên trang tin điện tử của ngành. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, duyệt tin, bài và tạo điều kiện thuận lợi để các cộng tác viên hoạt động.

- Tập trung tuyên truyền hiệu lực thi hành và những nội dung mới của Luật tổ chức VKSND (sửa đổi); kết quả nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2014; những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua của tập thể và cá nhân tại đơn vị mình./.

Nơi nhận:

- LĐV;

- VKS các huyện-TP;

- Các phòng trực thuộc;

- Lưu: BBT.

TM. BAN BIÊN TẬP

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

(đã ký)

 

Bùi Văn Đằng