Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE

BAN BIÊN TẬP


Số: 91 /TB-VKS-BBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 25 tháng 11 năm 2014

THÔNG BÁO

Kết quả công tác thông tin tuyên truyền trên trang tin điện tử

của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tháng 11/2014

 

Ban biên tập thông báo kết quả hoạt động tháng 11/2014 của trang thông tin điện tử ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre như sau:

I.KẾT QUẢ THỰC HIỆN

  1. Về ưu điểm:

1.1 Kết quả đạt được:

- Thực hiện quy chế về công tác thông tin tuyên truyền của Ban biên tập trang tin điện tử ngành Kiểm sát Bến Tre, cộng tác viên của các đơn vị đã viết tổng cộng 39 tin, bài viết được đăng trên các chuyên mục: Tin ngành kiểm sát: 01 tin; Hoạt động trong ngành Kiểm sát Bến Tre: 18 tin, bài viết; Đảng bộ: 02 tin, bài viết; Công đoàn: 04 tin, bài viết; Đoàn thanh niên: 02 tin, bài viết; Hỏi & đáp pháp luật: 01 tin, bài viết; Pháp luật & đời sống: 07 tin, bài viết; Thông báo: 04 tin.

- Các đơn vị đạt chỉ tiêu từ 02 tin, bài viết trở lên trong tháng như sau:

+ Phòng 01, VKSND huyện Mỏ Cày Nam: mỗi đơn vị có 05 tin, bài viết;

     + VKSND huyện Châu Thành, Mỏ Cày Bắc : 04 tin, bài viết;

+ Phòng Tổ chức, VKSND Tp.Bến Tre: mỗi đơn vị có 03 tin, bài viết;          + Phòng 02, 10, Phòng Thống kê tội phạm và CNTT, VKSND huyện Bình Đại, Ba Tri, Giồng Trôm: mỗi đơn vị có 02 tin, bài viết;

- Riêng các đơn vị: Phòng 04, VKSND huyện Chợ Lách, mỗi đơn vị chỉ có 01 tin, bài viết trong tháng.

- Tin ngành kiểm sát: 01 tin.

- Về số lượt người truy cập vào website: Đến 09 giờ ngày 24/11/2014 đã có 33.804 lượt người truy cập; Trong tháng có 7.247 lượt truy cập; so với tháng trước tăng 1.043 lượt.

1.2 Đánh giá chung :

- Các đơn vị đã có nhiều cố gắng viết tin, bài viết. Số lượng tin, bài viết có tăng hơn so với tháng trước (39 tin, bài viết/36 tin, bài viết; tăng 03 tin, bài viết). Nhìn chung, các cộng tác viên đã rất tích cực, chịu khó nghiên cứu, đầu tư chất lượng bài viết có nội dung tốt, phản ánh kịp thời hoạt động của đơn vị.

- Các đơn vị có nhiều tin, bài viết nhất là Phòng 01, VKSND huyện Mỏ Cày Nam, Châu Thành, Mỏ Cày Bắc.

- Về chất lượng tin, bài viết từng bước được nâng lên.

  1. Về mặt hạn chế:

          Các đơn vị không có tin, bài viết là: Phòng 03, Phòng 05, Phòng 12, Văn phòng, VKSND huyện Thạnh Phú.

II.MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 12/2014

Thủ trưởng các đơn vị cần quan tâm hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền trên Trang tin điện tử của ngành, về công tác tổng kết thi đua khen thưởng, kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12). Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, duyệt tin, bài và tạo điều kiện thuận lợi để các cộng tác viên hoạt động ngày càng tốt hơn về số lượng và chất lượng các tin, bài. Cố gắng mỗi đơn vị viết ít nhất 02 tin, bài viết/ tháng./.

Nơi nhận:

- LĐV;

- VKS các huyện-TP;

- Các phòng trực thuộc;

- Lưu: bbt.

TM. BAN BIÊN TẬP

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

Phạm Văn Cường