Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 90/VKS-TKTP

V/v chuẩn bị Truyền hình hội nghị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bến Tre, ngày 25 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Viện KSND các huyện - thành phố

         

          Căn cứ Công văn số 4287/VKSTC-TKTP ngày 24 tháng 11 năm 2014 “Về việc chuẩn bị Truyền hình hội nghị đến VKSND cấp huyện” của Viện VKSND tối cao. Viện KSND tỉnh Bến Tre sao gửi các đơn vị văn bản trên để thực hiện.

          Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân các huyện - thành phố liên hệ với VNPT huyện để được tư vấn, trang bị đầy đủ thiết bị, đúng cấu hình và thời gian quy định.

Yêu cầu các đơn vị nghiên cứu thực hiện tốt nội dung công văn này./.

                                          

                                        

Nơi nhận:                                                                                  VIỆN TRƯỞNG

- Như trên (để thực hiện);

- Lưu: TKTP, VT.                                                               (đã ký)

                                                                                      

                                                                                                  Đoàn Hoàng Đệ


alt

 alt