Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE


Số:  75 /VKS-TKTP

V/v thông báo rút kinh nghiệmthống kê Qúy III năm 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 Bến Tre, ngày 02 tháng 10 năm 2014

Kính gửi:

     - Viện KSND các huyện- thành phố;

     - Các phòng trực thuộc Viện KSND tỉnh.

          Qúy III/2014 các đơn vị thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, truyền gửi số liệu thống kê về tỉnh chính xác kịp thời, đúng quy định. Tuy nhiên số liệu thống kê của các đơn vị cũng còn một số sai sót sau đây cần rút kinh nghiệm:

          * Thống kê tháng 07 năm 2014:

- VKS Thạnh Phú truyền thiếu file; VKS Châu Thành, Chợ Lách, Mỏ Cày Nam thống kê thiếu dòng 62, 63 biểu số 02 (án tạm đình chỉ điều tra đến cuối kỳ thống kê), TP Bến Tre thiếu dòng 151 biểu 02 (số bị cáo còn lại cuối kỳ chưa xét xử sơ thẩm).

* Thống kê tháng 08 năm 2014:

- VKS Ba Tri: dòng 4 < dòng 5 biểu 06 (Số người bị tạm giữ đã khởi tố chuyển tạm giam).

Trên đây là thông báo rút kinh nghiệm thống kê qúy III năm 2014, đề nghị các đơn vị nghiên cứu để các kỳ thống kê sau đạt kết quả tốt hơn./.

                                                                  

                 

Nơi nhận:                                                          TL/ VIỆN TRƯỞNG

- Như trên;                                                TRƯỞNG PHÒNG TKTP & CNTT         

- LĐV (để cáo cáo);                                                      (đã ký)

- Lưu: TKTP, VT.

                                                                            Phạm Văn Cường