Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE


Số: 244/VKS-VP

Về việc xây dựng báo cáo phục vụ

kỳ họp Thứ 8, Quốc hội khóa XIII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 01 tháng 8 năm 2014

                    

Kính gửi:

 -- Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố;

 - Trưởng các phòng trực thuộc Viện tỉnh.

Thực hiện Công văn số 2245/VKSTC-VP, ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc “Xây dựng báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao tại kỳ họp Thứ 8, Quốc hội khóa XIII”. Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre yêu cầu Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố; Trưởng các phòng trực thuộc Viện tỉnh, xây dựng báo cáo theo các yêu cầu sau:

1. Các đơn vị thực hiện 02 kỳ báo cáo: “Báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII” và “Báo cáo bổ sung báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII”. Thời điểm lấy số liệu báo cáo và gửi báo cáo như sau:

* Kỳ báo cáo thứ nhất: Báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. Thời điểm lấy số liệu báo cáo từ ngày 01/10/2013 đến 31/7/2014; Báo cáo của các đơn vị có ở Văn phòng Viện tỉnh chậm nhất vào ngày 06/8/2014.

* Kỳ báo cáo thứ hai: Báo cáo bổ sung báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. Thời điểm lấy số liệu báo cáo từ ngày 01/08/2014 đến 30/9/2014; Báo cáo của các đơn vị có ở Văn phòng Viện tỉnh chậm nhất vào ngày 03/10/2014.

* Các đơn vị gửi báo cáo qua địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. và bằng văn bản để đối chiếu.

2. Về nội dung báo cáo:Các đơn vị xây dựng “Báo cáo tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, kèm theo 10 phục lục” và “phụ lục Thống kê một số chỉ tiêu công tác nghiệp vụ và công tác xây dựng ngành kèm theo công văn số 2245”.

3. Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin: Xây dựng báo cáo thống kê phục vụ xây dựng báo cáo chung của đơn vị.

4. Văn phòng tổng hợp chịu trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo gửi về Viện KSND tối cao đúng thời gian.

* Lưu ý: Các đơn vị khi xây dựng báo cáo phải bám sát mẫu báo cáo để xây dựng báo cáo cho chuẩn xác nhằm giúp cho việc tổng hợp được thuận lợi. Công văn 2245/VKSTC-VP, ngày 17 tháng 7 năm 2014 và các phục lục kèm theo đã gửi trên Trang tin điện tử của ngành kiểm sát Bến Tre, đề nghị các đơn vị lấy về nghiên cứu thực hiện.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên; xây dựng báo cáo bảo đảm chất lượng và gửi về Viện tỉnh đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TH.

VIỆN TRƯỞNG

 

 

(đã ký) 

 

 

Đoàn Hoàng Đệ


Tải hướng dẫn đính kèm tại đây

download