Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 916/VKS-TK

Bến Tre, ngày 14 tháng 6 năm 2018

Kính gửi:

- Viện KSND các huyện- thành phố;

- Các phòng trực thuộc Viện KSND tỉnh.

1. Việc chấp hành chế độ báo cáo thống kê:

Quý II/2018 các đơn vị thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, truyền gửi số liệu thống kê về tỉnh chính xác kịp thời, đúng quy định. Tuy nhiên một số đơn vị cũng còn truyền gửi trễ hoặc không truyền cụ thể như sau:

- Biểu số 24 (Kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính): VKSND huyện Mỏ Cày Nam truyền số liệu trể hạn 04 ngày làm việc; VKSND huyện Châu Thành không truyền số liệu thống kê tháng 5 và 06 tháng về VKSND cấp tỉnh.

- Thống kê 06 tháng đầu năm 2018: VKSND thành phố Bến Tre, Mỏ Cày Bắc số liệu không trùng khớp khi kiểm tra mối quan hệ của biểu 02, 03 và biểu 10. Yêu cầu các đơn vị VKSND cấp huyện, thành phố trước khi truyền số liệu về VKSND cấp tỉnh phải kiểm tra lỗi của các biểu; kiểm tra mối quan hệ của các biểu 02, 03, 10.

2. Việc cập nhật các phần mềm:

Đề nghị các đơn vị tự kiểm tra cập nhật đầy đủ dữ liệu vào các phần mềm quản lý án hình sự, quản lý án dân sự; đối với án có kháng cáo, kháng nghị các đơn vị kịp thời chuyển lên cấp phúc thẩm để cập nhật tiếp ở giai đoạn phúc thẩm; Đề nghị các Phòng 7, Phòng 9, Phòng 10 nhận đầy đủ, kịp thời các dữ liệu cấp huyện chuyển lên và cập nhật tiếp ở giai đoạn phúc thẩm (Phòng 7: án hình sự, Phòng 9: án dân sự -HNGĐ, Phòng 10: án hành chính-KDTM-LĐ).

Trên đây là thông báo rút kinh nghiệm thống kê Quý II năm 2018, đề nghị các đơn vị nghiên cứu để các kỳ thống kê sau đạt kết quả tốt hơn./.

Nơi nhận:

-Lãnh đạo Viện;

- Như trên;

- Lưu: VT, TK.

TL. VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Văn Cường